رهبری

همکاران

همکاران
  1.  سعید دهستانی اطهر(دکتری تخصصی بهداشت محیط)
  2. مهدی صفری (دکتری تخصصی بهداشت محیط)
  3. جمشید خوبی (کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای)
  4. ابراهیم درویشی (کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای)
  5. پری تیموری (کارشناس ارشد بهداشت محیط)
  6. حسن امینی (کارشناس ارشد بهداشت محیط)
  7. مهرزاد ابراهیم زاده( کارشناس بهداشت حرفه ای)
  8. رویا ابراهیمی (کارشناس ارشد آموزش)
  9. کمال الدین عابدی(دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای)