رهبری

کتب

کتب

ردیف

عنوان کتاب

مؤلفان

1

آلودگی تسویه زیست محیطی( تالیف ان مک زلاک)

ترجمه : برهان منصوری، افشین ملکی، محمد امین پردل معصومه آریایی

2

آلودگی هوا ( تالیف ام ان رائو - اچ وی رائو)

بهزاد شاهمرادی، جمشید خوبی

3

تکنولوژِی آب و فاضلاب (همر و همر)

امیرحسین مهوی،  بهزاد شاهمرادی، عبدالله قوامی

4

کلیات بهداشت محیط

محمد علی ززولی، افشین ملکی ادریس بذر افشان

5

پایش کیفی آب (گرد آوری جیمی بارترام و ریچارد بالانس)

دکترافشین  ملکی، دکتر بهزاد  شاهمرادی

6

زبا تخصصی مهندسی بهداشت محیط

اسماعیل قهرمانی، فرزاد محمودی ، کیوان ساعدپناه

7

واژه نامه زباله (مواد زائد)

بهزاد شاهمرادی، اسماعیل قهرمانی، الهام امیرحسینی، شادیه عزیزی

8

فرهنگ لغت تخصصی آلودگی هوا

بهزاد شاهمرادی ، اسماعیل قهرمانی ،الهام امیرحسینی ،شادیه عزیزی

9

انگلیسی تخصصی بهداشت حرفه ای

فرزاد محمودی،  امید گیاهی  کیوان ساعدپناه

10

Surface modification of nonmaterial for environmental application

دکتر بهزاد شاهمرادی- انتشارات لمبرت

11

NMR spectroscopy and QSPR study of crown ethers and Cation   complication

هیوا دارایی ، دکتر افشین ملکی

انتشارات لمبرت

12

pesticide impact on soil and water system

محمود ناصر مدیدی ، بهزاد شاهمرادی انتشارات لمبرت