رهبری

تاریخچه

معرفی

اولین مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد، که با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهشها در زمینه های گوارشی در مهرماه 1385 مصوب وتاسیس گردید این مرکز تحقیقاتی اهم اهداف و برنامه ریزی خود را در جهت انجام پژوهش و تحقیق  پیرامون بیماریهای گوارش وکبد از ابعاد گوناگون مولکولی تا جنبه های اپیدمیولوژیک متمرکز نموده است. ودر این راستا با همکاری کلیه استاتید و متخصصین رشته های مختلف مرتبط با بیماریهای گوارش وکبد و تمامی دست اند کاران امور پژوهشی در خصوص تعیین اولویت حیطه های پژوهشی و دستیابی به ظرفیتهای بالا تحقیق و پژوهش در زمینه بیماریهای گوارش و کبد که از مهمترین عوامل  توسعه پایدار در عرصه سلامت است گام بر می دارد.