رهبری

اهداف

§         پژوهش و تحقیق در سطح پایه ،اپیدمیولوژیک و بالینی و ایجاد الگوی منظم پژوهش پزشکی به منظور بازنگری سرویس های ارائه خدمات حل مسایل و مشکلات بیماران و ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی ،محققان ، اساتید و دانشمندان در ایران و خارج از ایران.

§         تشویق محققان منطقه و ارائه مشاوره مشاوره و کمک به دانشجویان پزشکی و گروه های وابسته و سایر محققان برای طراحی پروژه های تحقیقاتی ،بررسی پروپوزالهای رسیده و کمک به اجرای آنها.

§         تربیت نیروی انسانی محقق از طریق آموزش.

§         برقراری ارتباط رسمی وعلمی با مراکز تحقیقات بیماریهای گوارش وکبد در سطح کشور ، خارج کشور و سازمانهای بین المللی.

§         کمک به انتشار وچاپ نتایج تحقیقات مرتبط با بیماریهای گوارش وکبد ، درقالب مقاله ،خلاصه مقالات ،فصلنامه و برگذاری کنگره های منطقه ای.

§         رسیدن به  استاندارد های آموزشی نوین از مبنایی ترین سطوح آموزش جهت بیماران ،خانواده های آنها و کلیه افراد جامعه به منظور دستیابی به بینش کافی در آنان تا سطوح بالاتر آموزش جهت دانشجویان پزشکی و سایر و گروه های وابسته،دستیاران ،فارق التحصیلان طب عمومی و متخصصان.

§         توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم گوارش و کبد.

§         انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی  کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی.

§         جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها.

§         مصوب نمودن مرکز و گرفتن ردیف بودجه.

§         دریافت گرانت از مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور.

§         انجام طرحهای تحقیقاتی جامعه محور.