رهبری

ماموریت

برآن شدیم که با تأسیس مرکز تحقیقات گوارش وکبد از طریق تشویق و ترغیب محققان و  آموزش منطقی ،موجبات ارتقاء ظرفیت های پژوهشی و علمی آنان، و همچنین ارتقاء ظرفیت پژوهشی را در حوزه بیماریهای گوارش وکبد را فراهم آوریم و زمینه را برای شرکت محققان گوارش  در کنگره‌ها و مجامع علمی داخلی و خارجی از طریق تولید مقاله ایجاد کنیم. همچنین از طریق تولید مقاله با برقراری ارتباط با دانشگاههای و موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی، از تجارب علمی سایر مراکز جهت ارتقاء مرکز تحقیقات گوارش وکبد استفاده نماییم.