رهبری

چشم انداز

مرکز تحقیقات گوارش وکبد در نظر دارد با بررسی وضعیت موجود بیماریهای گوارش وکبد خصوصاً کانسرهای فوقانی وتحتانی GI و هپاتیت که در استان کردستان شیوع نسبتا بالایی دارد ،جهت تولید دانش وافزایش آگاهی مردم ،حفظ و ارتقائ سطح سلامت جامعه استان کردستان در حد معیارهای کشوری گام بردارد.