رهبری

معاون پژوهشی


دکتر وحید یوسفی نژاد                 
Dr.Vahid Yousefinezhad
متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها    
Specialist of Forensic and Toxicology