رهبری

هیئت موسس

  •     دکتر فرشاد شیخ اسماعیلی
  •         دکتر کامبیز یزدان پناه
  •         دکتر عزت الله رحیمی
  •         دکتر پدرام عطایی
  •      دکتر علی جلیلی