رهبری

شرح وظایف

        تصویب سیاست های کلی مرکز تحقیقات گوارش وکبد

        بررسی و تصویب پروژه های سایر دانشگاه ها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی مرتبط

         ارزیابی و بررسی سالیانه فعالیتها وگزارشات مرکز تحقیقات گوارش وکبد

       بررسی وتصویب و ارزیابی پیشنهادات و درخواست های محققان و اعضای آکادمیک مرکز تحقیقات گوارش وکبد
 
   پیشنهاد چارت سازمانی مرکز تحقیقات گوارش وکبد