رهبری

عملکرد

عملکرد

ردیف

عنوان

تاریخ

1

تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی

-

2

کارگاه فوق تخصصی آموزشی اینتراسکوپی

14/8/89

3

بازید از مرکز توسط دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور

21/12/90 و

28/6/89