شورای HSR

درباره HSR
HSR  چیست ؟

برخی از تحقیقات جنبه کاربردی دارند وبا هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات،مسائل اجرایی طراحی می شوند و منظور از اجرای آنها تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب گرفته می شوند.

از آنجا که توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بکارگیری بهترین روشهای ممکن در ارائه خدمات است،تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی  HSR Health Systems Research)) به عنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است.

شورای HSR معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه یکی از شوراهای زیر مجموعه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد ، که طرحهای پژوهشی حوزه توسعه در این شورا بررسی  ومصوب وبه شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهائی ارجاع می گردد. 

 
هدف HSR  :

    حمایت روند تصمیم گیری در تمام سطوح نظام بهداشتی با تولید اطلاعات مناسب است تا با افزایش کارایی نظام منجر        به بهبود وضعیت بهداشت مردم شود.
    

ویژگیهای HSR :

  • تمرکز بر اولویت مسائل بهداشتی
  • دارای طبیعتی مشارکتی
  • عملگرا
  • روشی چند زمینه ای
  • طبیعتی چند بخشی
  • تاکید براثربخشی هزینه
  • تمرکز بر راه حلهای عملی
  • طبیعت تکرار پذیری
  • رابطه نزدیک با مسائل فرهنگی جامعه

 

•• بررسی های مکرر گویای این واقعیت است که H.S.R قادر است اطلاعاتی گسترده مربوط به دامنه وسیعی از رویدادهای درون نظام بهداشتی را ارائه دهد.