اعضای شورا

اعضاء شورا HSR

اعضاء شورا HSR معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  

  • آقای سیف الله مرادی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  ورئیس شورا
  • آقای دکتر بهرام کندائی مدیرتوسعه سرمایه انسانی دانشگاه وعضو شورا
  • دکتر سید مسعود موسوی جم مدیربرنامه ریزی ،بودجه وپایش عملکرد دانشگاه وعضو شورا
  • آقای محمودکاظمی مدیرخدمات پشتیبانی دانشگاه وعضو شورا
  • آقای مهندس مازیارقطبی مدیر توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وتجهیزاتی دانشگاه وعضو شورا 
  • خانم مستوره استوار مدیر امور مالی دانشگاه وعضو شورا
  • آقای فردین غریبی کارشناس معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه وعضو شورا
  • خانم کبری یاری کارشناس مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه وعضو شورا
  • آقای ایوب محمودی سرپرست نوسازی وتحول اداری دانشگاه ، مسئول دفتر معاونت ودبیر شورا