شرح وظایف

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به شرح زیر است: 
 
 • مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصلاحی و راهبری  توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختار و  تشکیلات، سیستمها و روشها، طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم و فنون اداری مدیریتی
 •  راهبری و ابلاغ سیاستها و خط مشی های دانشگاه در زمینه برنامه ریزی و مدیرت منابع انسانی، مالی، عمران و نوسازی، بهبود استانداردها و تجهیزات، و نظارت بر فرایند اجرای آنها
 •  تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه امور اداری و پرسنلی، خدمات و پشتیبانی، منابع مالی و نگهداری حسابها، انجام هزینه ها و صرفه جوئی در آنها، حفظ اموال و انبار و نظارت بر حسن اجرای آنها
 •  توسعه نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از هزینه ای (جاری)، تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) و درآمد اختصاصی دانشگاه و اعمال مدیریت صحیح بر تسهیم آنها
 •  نظارت و مدیریت بر طرحهای عمرانی واحدهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی منطبق با اصول علمی و امکانات و شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی در دانشگاه
 •  مطالعه و بررسی نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات جهت تامین، نگهداشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی
 •  ابلاغ قوانین، مصوبات، آئیننامه ها و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه
 •  برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اداره و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن انجام آن
 •  افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق سازماندهی و آموزش های مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلان کشور
 •   راهبری و مدیریت دراجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفویض شده
 •  برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط مستمر و فعال بین سایر بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی برون سازمانی جهت تعامل بهتر