رسالت سازمانی

رسالت معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت برآورد و جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد، توانمندسازی کارکنان، نگهداشت نیروی انسانی، استفاده بهینه از امکانات، واگذاری امورپشتیبانی به بخش غیر دولتی، کاهش تصدی گری، تأمین فضای فیزیکی مناسب و نگهداری آن، اختصاص بودجه در قالب برنامه، و نظارت بر انجام هزینه های عملیاتی و حراست اموال همراه با ارائه گزارش در قالب کرامت انسانی، قانونمداری، عدالت محوری، مشتری محوری و مشارکت جویی به نحوی عمل کند ، که تسهیل کننده تحقق اهداف واحدهای مختلف دانشگاه باشد.
 
این معاونت در راستای برنامه های کلان دولت جمهوری اسلامی درحوزه سلامت، و همچنین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی کردستان (90 – 94)، و برنامه عملیاتی این حوزه، فعالیت نموده و در نهایت تمام تلاش و توان خود را در رسیدن به هدف کلی سازمانی که همان سلامت جامعه است را به کار میگیرد. هدف نهایی معاونت به طور خلاصه تسهیل و پشتیبانی هر چه بیشتر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثر بخشی و کارایی، و اطمینان از پیروی از ضوابط قانونی و آیین نامه ها می باشد.