برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
برنامه ریزی مهمترین بخش از وظایف مدیریت میباشد که انجام گرفتن و اجرای آن باید با توجه به بقیه وظایف مدیریت یعنی سازماندهی، استخدام، هدایت، و کنترل، صورت گیرد. به عبارت دیگر، برنامه ریزی به مدیران اجازه میدهد که منابع را به منظور نیل به اهداف تلفیق و هماهنگ نمایند. بسیاری معتقدند که برنامه ریزی از اولویت اول در وظایف مدیران برخوردار است، و نبود برنامه ریزی به ضایعات و عدم کارایی منجر می شود. لذا، برای به حداکثر رساندن نتایج با منابع موجود باید برنامه ریزی مقدم بر عمل شود. برای دستیابی به اهداف کلان چشم انداز ایران 1404 و نیز برنامه پنجم توسعه کشور، همه سازمانها و دستگاهها در راستای افزایش بهره وری راهی جز برنامه ریزی و مدیریت به روز منابع خود ندارد. به همین منظور در دانشگاه علوم پزشکی کردستان موضوع با جدیت پیگیری و این معاونت نیز با برنامه ریزی و مدیریت منابع خود در جهت نیل به اهداف سازمانی نسبت به تدوین برنامه استرتژیک پنج ساله اقدام نموده است.
 
برای دریافت فایل PDF برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اینجا را کلیک کنید.