مدیریت

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد


1-انجام مطالعات لازم در زمینه طرح هائی مرتبط با روش های نوین سازماندهی و مدیریت واحدهای دانشگاه به منظور هم سوئی با سیاستها و هدف های نهائی دانشگاه.

2-مطالعه و بررسی روش های تقلیل هزینه های دانشگاه با در نظر گرفتن به ارتقاء رسانیدن کمیت و کیفیت بازده دانشگاه.

3-مطالعه و بررسی روش های بهبود بازده منابع موجود دانشگاه با در نظر گرفتن به ارتقاء بازده دانشگاه.

4- مطالعه و بررسی روش های بهبود بازده منابع موجود دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط.

5-تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور پیشنهادات واحدهای دانشگاه و احتیاجات پیش بینی شده آتی.

6-ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای تابعه.

7-نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائی های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

8-نظارت و ارزیابی دقیق و مستمر از وضعیت کیفی و کمی منابع موجود در دانشگاه به منظور شناخت قابلیت ها.

9-نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه(جاری،عمرانی،تملک دارائیهای سرمایه ای و ...)دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.

10-بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه.

11-نظارت بر تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه بر اساس برنامه ها و فعالیتها.

12-ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیت ها با همکاری مدیریت مالی.

13-پیش بینی اعتبارات ارزی دانشگاه به منظور ماموریتهای علمی و ... و تامین تجهیزات،لوازم،کتب و نشریات مورد نیاز...

14-مستند سازی فرآیندها و روش های انجام کار و تجزیه و تحلیل آنها به منظور بهبود مستمر فرآیندهای کاری.

15-بررسی و مطالعه نظامهای جبران خدمت(حقوق و مزایا)کارکنان و تهیه و تدوین طرح مناسب در این رابطه با همکاری مدیریتهای ذیربط.

16-ایجاد و بهنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی،فنی و ...

17-تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از واحدهای ذیربط و تهیه گزارشهای کمی-تحلیلی موردی و دورهای لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.

18-ارائه گزارشهای مدون و تحلیل های اختصاصی از هر واحد برای مسئولین مربوطه در راستای ارزیابی عملکرد واحدها.

19-انجام سایر امور محوله بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

شرح وظایف معاون مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

1-ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

2-ارتباظ مستمر با اداره اعتبارات و تنظیم حسابهای مدیریت امور مالی دانشگاه.

3-شرکت در دوه های آموزشی بودجه برای روز آمد شدن اطلاعات.

4-جمع آوری بودجه های پیشنهادی واعتبارات درخواستی واحدها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها.

5-ارائه بودجه تنظیم شده به وزارت متبوع و هیات امناء دانشگاه ودفاع از آن.

6-نگهداری حساب بودجه هزینه ای بر حسب فعالیت ها و برنامه ها.

7-تکمیل فرم مختلف بودجه بر اساس دستورالعمل سالانه بودجه.

8-بررسی ونظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.

9-بررسی تهیه و پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم.

10-تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی.

11-نگهداری حساب بودجه درآمد اختصاصی بر حسب فعالیت ها و برنامه ها.

12-پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه.

13-نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی در دانشکده ها و واحدهای سازمانی.

14-تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور، پیشنهادات واحدهای دانشگاه و احتیاجات پیش بینی شده آتی.

15-نظارت بر اجرای صحیح بودجه از طریق مقایسه عملکرد با بودجه بر اساس سر فصل های بودجه ابلاغ شده در پایان هر سه ماه و ارائه راه کار مناسب.

16-بررسی و تهیه گزارش از چالشها و مشکلات اعتباری دانشگاه و پیگیری جهت تامین کسری.

17-پشتیبانی از بودجه ریزی انجام شده درطول سال و انجام جابجایی در حدود مقررات.

18-تهیه و تنظیم و مبادله بودجه پیشنهادی و اصلاحیه بودجه تفصیلی، موافقتنامه بودجه مصوب جاری بخش آموزش درآمدهای اختصاصی با مراجع ذیربط (وزارت متبوع و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) و ...

19-جمع آوری اطلاعات از واحدها به طور مستمر به منظور برآورد کسری و ارائه تخصیص مورد نیاز.

20-تکمیل فرمها و تهیه نمودارهای مربوط به فعالیتها و گزارش عملکرد مالی دانشگاه.

21-تجزیه و تحلیل نمودار و آمار مورد نیاز.

22-گزارش عملکرد به معاونت توسعه و ریاست دانشگاه.

24-هماهنگی با کارشناسان مدیریت و پیگیری مکاتبات و اقدامات واحد.