پایش عملکرد بخش سلامت (جاری)

ش‍‍رح وظایف
 1. ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت .
 2. ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی.
 3. شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات در بخش سلامت.
 4. جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها در بخش سلامت.
 5. ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن در بخش سلامت.
 6. نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها در بخش سلامت.
 7. همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط در بخش سلامت.
 8. نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه در بخش سلامت.
 9. شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن در بخش سلامت.
 10. بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف در بخش سلامت.
 11. بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها در بخش سلامت.
 12. پیش بینی میزان عملکرد واحد به تفکیک حوزه های مختلف در بخش سلامت .
 13. توزیع و تقسیم بودجه جاری دانشگاه به تفکیک حوزه های مختلف در بخش سلامت .
 14. بررسی و تحلیل عملکرد درآمد اختصاصی در بودجه تفصیلی در بخش سلامت.
 15. بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش دقت و صحت عملکرد جهت مدیریت صحیح منابع در واحد ها در بخش سلامت.