پایش عملکرد بخش درآمدهای اختصاصی

ش‍‍رح وظایف
 1. ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت .
 2. ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی.
 3. شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات.
 4. جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها.
 5. ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن.
 6. نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها.
 7. همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط.
 8. نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه.
 9. شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن.
 10. بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف.
 11. بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.
 12. پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه.
 13. توزیع و تقسیم درآمد اختصاصی دانشگاه به تفکیک حوزه های مختلف.
 14. نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی در حوزه های مختلف .
 15. بررسی و تحلیل عملکرد درآمد اختصاصی در بودجه تفصیلی.
 16. بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی.
 17. ارتباط و هماهنگی با حوزه های درآمدزای دانشگاه جهت ارتقا سطح درآمد دانشگاه.