رئیس گروه

ش‍‍رح وظایف
 1. ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت .
 2. ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی .
 3. شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات .
 4. جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها .
 5. ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن .
 6. نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها .
 7. همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط .
 8. نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه .
 9. شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن .
 10. بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف .
 11. بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.
 12. بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم .
 13. اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود.
 14. برنامه ریزی زمان بندی شده بر اساس بودجه ی تصویبی دانشگاه .
 15. برنامه ریزی اعتبارات حاصل از تبصره ها و ردیف های بودجه ی کل کشور .
 16. مطالعه و بررسی طرح ساماندهی نظام بودجه نویسی دانشگاه .
 17. مطالعه و برنامه ریزی جهت مکانیزه کردن بودجه نویسی.
 18. نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی .