بودجه بخش سلامت

ش‍‍رح وظایف
 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه در بخش سلامت .
 2. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه،اصلاح،متمم بودجه و تفکیک بودجه در راستای اهداف،سیاستها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش سلامت.
 3. نظارت بر تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی بودجه،بودجه اصلاحی،متمم بودجه و.... بخش سلامت.
 4. نظارت بر تهیه و تنظیم فرم های لازم برای تنظیم بودجه و فرم های مقایسه ای عملکرد سالهای قبل بخش سلامت.
 5. مطالعه ، بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی واحدها و مذاکره با واحدهای اجرایی در تهیه و تنظیم بودجه بخش سلامت.
 6. ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه های پیشنهادی واحدها با برنامه های مصوب بخش سلامت.
 7. نهایی کردن اعتبارات مورد نیاز با توجه به مانده فعالیت های جاری سال بودجه و سال های آینده بخش سلامت.
 8. نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند تدوین،اجرا و به کارگیری نتایج برنامه ها و طرح های مطالعات برنامه ریزی بخش سلامت.
 9. همکاری جهت تعیین شاخص های ارزیابی و کنترل برنامه ها بخش سلامت.
 10. نظارت بر جمع آوری تکالیف بودجه ابلاغ شده بخش سلامت.
 11. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .