بودجه تملک و داراییهای سرمایه ای بخش آموزش عالی و عملیات

ش‍‍رح وظایف
 1. ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت .
 2. ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی .
 3. شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات .
 4. جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها .
 5. ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن .
 6. نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها .
 7. همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط .
 8. نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه .
 9. شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن .
 10. بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف.
 11. بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.
 12. بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم.
 13. اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود.
 14. مطالعه و برنامه ریزی در حالت های تحقق طرح جامع مصوب و نیازهای دانشگاه.
 15. جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم به منظور پیش بینی بودجه سالانه.
 16. بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به طرح های عمرانی.
 17. بررسی و اظهار نظر در مورد قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران مطابق بخشنامه های سازمان.
 18. تعیین ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه ای تحقیقاتی به واحد های مربوط.
 19. استعلام در مورد نیاز های واحدها و تجهیزات.