بودجه بخش آموزش عالی و تحقیقات

ش‍‍رح وظایف
  1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه در بخش آموزش و تحقیقات.
  2. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه،اصلاح،متمم بودجه و تفکیک بودجه در راستای اهداف،سیاستها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش آموزش و تحقیقات.
  3. نظارت بر تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی بودجه،بودجه اصلاحی،متمم بودجه و.... بخش آموزش و تحقیقات
  4. نظارت بر تهیه و تنظیم فرم های لازم برای تنظیم بودجه و فرم های مقایسه ای عملکرد سالهای قبل بخش آموزش و تحقیقات.
  5. مطالعه ، بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی واحدها و مذاکره با واحدهای اجرایی در تهیه و تنظیم بودجه بخش آموزش و تحقیقات.
  6. ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه های پیشنهادی واحدها با برنامه های مصوب بخش آموزش و تحقیقات.
  7. نهایی کردن اعتبارات مورد نیاز با توجه به مانده فعالیت های جاری سال بودجه و سال های آینده بخش آموزش و تحقیقات.
  8. نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند تدوین،اجرا و به کارگیری نتایج برنامه ها و طرح های مطالعات برنامه ریزی بخش آموزش و تحقیقات.
  9. همکاری جهت تعیین شاخص های ارزیابی و کنترل برنامه ها بخش آموزش و تحقیقات.
  10. نظارت بر جمع آوری تکالیف بودجه ابلاغ شده بخش آموزش و تحقیقات. 11- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .