رهبری

تماس با ما

شماره تلفنها

اطلاعات پرسنلی

ردیف

سمت

شماره تلفن

شماره داخلی

1

مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری

33225945

-

2

مسئول دفتر مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

33225945

208

3

کارشناس نظام پیشنهادات
33235640
245

4

رئیس گروه مهندسی مشاغل
33235640
293

5

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

33235640

294

6

کارشناس مهندسی مشاغل

33235640

264

7

کارشناس مهندسی مشاغل

33235640

272

8

کارشناس طرح تکریم ارباب رجوع

33235640

272

9

رئیس گروه مهندسی سازمان

33235640

263

10

کارشناس مهندسی سازمان
33235640

245

11

کارشناس مهندسی سازمان

33235640

255
ارسال دیدگاه
نام شما:
ایمیل شما:
دیدگاه شما:
 
.