رهبری

معرفی مدیر 
 مشخصات شخصی:

  نام : هوشنگ               نام خانوادگی : سیفی       

کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مشخصات تحصیلی:

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                         

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

مشخصات پروژه کارشناسی:

عنوان : بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1383

 

مشخصات پروژه کارشناسی ارشد:

عنوان : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان های دانشگاهی شهر سنندج در سال 1386

 

مشخصات پروژه های تحقیقاتی :

1-  بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان های دانشگاهی شهر سنندج در سال 1383 مصوبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1383

(مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

2- بررسی عملکرد بیمارستان های توحید و قدس در شش ماهه نخست سال 1384 مصوبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1384

(مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

3- بررسی نگرش زنان به شغلشان در بیمارستان های دانشگاهی شهر سنندج در سال 1385.

(مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

4- بررسی علل و میزان کسورات بیمه ای در بیمارستان توحید سنندج در سال 1385.

(مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

5- بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان در بیمارستان توحید سنندج.

(مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

6- بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات هتلینگ بیمارستان توحید سنندج در سال 1386.

(مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

7. بررسی عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران در بیمارستان های دانشگاهی شهر سنندج با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1387

 

 

سوابق اجرایی:

- راه اندازی و سرپرستی واحد تحقیق و توسعه در مرکز.

- سرپرست دفتر بهبود کیفیت بیمارستان

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

- مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج (457 تختخوابی)

- مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج از سال 94 تا اواخر 95

- مدیر توسعه و تحول دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 --------------------------------------------------------------

آدرس: سنندج خیابان آبیدر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
شماره تماس و فکس: 08733225945