رهبری

.

10 برنامه تحول اداری

1. استقرار دولت الکترونیک(موضوع ماده 38و40 قانون مدیریت خدمات کشوری).

2. عدالت استخدامی و نظام پرداخت.

3. ساماندهی نیروی انسانی.

4. تمرکز زدایی.

5. افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد(موضوع مواد 83 و 82و 81 قانون مدیریت خدمات کشوری).

6. سلامت اداری.

7. اصلاح ساختار و فرآیندها.

8.توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی.

9. تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها.

10. خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع.

.