رهبری

اعضای کمیسیون تحول اداری

اعضا و سمتها


نام عضو

سمت

دکتر طیب قدیمی

رئیس دانشگاه

رئیس کمیسیون

سیف ا... مرادی

معاون توسعه مدیریت و منابع

نایب رئیس کمیسیون

دکتر فرزام بیدارپور

معاون امور بهداشتی

عضو کمیسیون

سیدمحی الدین سجادی

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

عضو کمیسیون

مستوره استوار

سرپرست امور مالی

عضو کمیسیون

دکتر بهرام کندایی

مدیر توسعه سرمایه انسانی

عضو کمیسیون

ایوب محمودی

مدیر نوسازی و تحول اداری

عضو،دبیرکمیسیون و مسئول دبیرخانه

 

.