رهبری

توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

اهداف

1-8- متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌58 قانون مدیریت خدمات کشوری).
‌2-8- ایجاد ارتباط ما بین ارتقا کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن .
‌3-8- ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌60 قانون مدیریت خدمات کشوری) .
‌4-8- ارائه آموزش‌های فرهنگی به مدیران وکارشناسان .

شاخصهای سنجش این برنامه:

1-اجرای دوره های آموزش مدیران

2-اجرای دوره های آموزش‌ کارمندان

3-تهیه و ارایه گزارش عملکرد سالانه آموزش.

 

.