رهبری

افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

بهره ورری

1-5- تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌13 و ‌16 قانون مدیربیت خدمات کشوری).
‌2-5- تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات.
‌3-5- اجرای ماده ‌82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه‌های اجرایی.
‌4-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان.

 
   
   
   
 

 

شاخص های سنجش

شاخص های سنجش این برنامه:

1-اداره واحدها بر اساس نظام قیمت تمام شده.

2-مستندسازی و اصلاح فرایندهای مورد عمل.

3-تطبیق فضاهای اداری دستگاه با دستوراالعمل ماده 39 ق.م.خ.ک.

4-استقرار و اجرای نظام پیشنهادها.

5-استقرار و اجرای نظام جامع‌ مدیریت عملکرد.

 

.