رهبری

تمرکززدایی

تمرکز زدایی

1-4- انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها.
‌2-4- توجه به مناطق محروم و دورافتاده .
‌3-4- تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور موضوع بخش‌نامه شماره ‌65365-44185 مورخ ‌23/3/1389 ریاست جمهوری .
‌4-4- منع هرگونه استخدام و انتقال به تهران .

شاخصهای تمرکززدایی:

1-باز توزیع وظایف،اختیارات و فعالیتهای دستگاه های اجرایی میان حوزه استان و شهرستانها.

2-واگذاری وظایف تصدی‌گری .

.