رهبری

اصلاح ساختارها و فرآیندها

اصلاح ساختار

1-7- ساماندهی، طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ‌33 قانون مدیریت خدمات کشوری).

‌2-7- کوتاه کردن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی .
3-7-اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌31 قانون مدیریت خدمات کشوری) .
‌4-7- اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری (موضوع ماده ‌36 و ‌37 قانون مدیریت خدمات کشوری) .

 

شاخصهای سنجش این برنامه:

1-اجرای دوره های آموزش مدیران

2-اجرای دوره های آموزش‌ کارمندان.

3-تهیه و ارایه گزارش عملکرد سالانه آموزش.

 

.