رهبری

سلامت اداری

سلامت اداری

1-6- تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها.
‌2-6- اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال (موضوع ‌90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری).
‌3-6- برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی.

عوامل اثر گذار بر کاهش یا افزایش فساد اداری:

—       سطح اخلاق و وجدان کاری

—       احتمال کشف فساد

—       سطح حقوق و دستمزد کارکنان

—       شدت تنبیهات برای فاسدین

—       میزان مداخله دولت و ایجاد انحصار و رانت دولتی

—       شدت گسترش فساد و رفع قبح از آن در جامعه و اداره

—       دامنه نظارت و کنترل بصورت کارآمد

 

شاخصهای سنجش این برنامه:

1-میزان ارتقای سلامت اداری دستگاه.

2-فعال نمودن کمیته‌های ارتقای سلامت اداری و یا کارگروه مبارزه با رشوه و فساد.

3-استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی.

4-رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد.

.