رهبری

ساماندهی نیروی انسانی

سازماندهی نیروی انسانی

1-3- واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها (موضوع ماده ‌13 قانون مدیریت خدمات کشوری).
2-3- انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌18 قانون مدیریت خدمات کشوری.
3-3- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه.
4-3- بازخرید سنوات خدمت.
5-3- موافقت با مرخصی بدون حقوق.
6-3- انتقال به بخش دولتی دارای مشاغل حاکمیتی.
7-3- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور.
8-3- حمایت از بخش خصوصی ماده ‌22 و ‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری .

9-3- استقرار نظام دورکاری .

شاخصهای این برنامه:

1- کاهش سالانه کارکنان در امور غیرحاکمیتی.

2- ورود اطلاعات کارکنان در سامانه karmandiran.ir.

3- میزان انجام فعالیتهای دستگاه از طریق دور کاری و تعداد افراد دورکار .

 

.