رهبری

عدالت استخدامی و نظام پرداخت

عدالت استخدامی

1-2- برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی و ایجاد فرصت‌های یکسان.
2-2- توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
3-2- استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل .

شاخصهای سنجش این برنامه :

1-میزان نسبت جذب نیرو از طریق آزمون.

2-میزان تخصیص مجوزهای استخدامی به مناطق کمتر توسعه یافته .

 

 

.