رهبری

بخش دانلود

ارزیابی عملکرد
شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 92
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان(روکش)
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
شیوه نامه نحوه تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد کارمندان
کتب آموزشی"توجیهی بدو خدمت"ویژه کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی
موضوعات مدیریتی
مدیریت خلاق
روشهای برقراری ارتباط موثر
مدیریت و رفتارهای سازمانی(کاربرد هوش هیجانی در مدیریت)
چگونه در کارکنان بد قلق ایجاد انگیزه کنیم
روابط بین فردی موثر
مدیریت تحول
هنر رفتار با افراد دشوار
تصمیم گیری
روش تصمیم گیری گروهی(تکنیک دلفی)
روند توسعه مدل برنامه ریزی استراتژیک HCMS
روابط موثر با کارکنان
آغاز و انجام مدیریت دانش
مدلهای مدیریتی دانش
مدیریت پژوهش
مدیریت گرانت
مدیریت استرس
معرفی کتابهایی در زمینه خلاقیت و نوآوری
ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور
رفتارهای سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی
آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم
موضوعات شغلی
موضوعات عمومی
خانواده موفق(اهمیت خانواده و بهداشت روانی)
مهارتهای زندگی(مهارت برقراری ارتباطات انسانی)
.