رهبری

ارتباط با مسئولین دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان

ردیف

نام و نام خانوادگی مسئولین

آدرس پست الکترونیکی

1

آقای دکتر طیب قدیمی ریاست دانشگاه

Ghadimi-t@muk.ac.ir

2

آقای سیف ا...مرادی معاون توسعه مدیریت ومنابع

moradi@muk.ac.ir

3

آقای سیدمحی الدین سجادی رییس دفترریاست ومدیرروابط عمومی

sajadi@muk.ac.ir

4

آقای دکترفرزام بیدار پورمعاون بهداشت ورییس مرکزبهداشت استان

bidarpour@muk.ac.ir

5

آقای دکترفریدون عبدالملکی معاون اموردانشجویی وفرهنگی

f.abdolmalaki@muk.ac.ir

6

آقای دکتر بهزاد احسن معاون درمان

behzad.ahsan@muk.ac.ir

7

آقای دکتر محمد جعفر رضایی معاون آموزشی

rezaiemj@muk.ac.ir

8

آقای دکتر محمدتمیمی معاون غذاودارو

tamimi@muk.ac.ir

9

خانم زهرا حاتمی مدیر نوسازی و تحول اداری

z.hatami@muk.ac.ir

10

آقای دکتر کامبیزمرادزاده مدیربرنامه ریزی ,بودجه و پایش عملکرد

k.mooradzadeh@muk.ac.ir

11

آقای دکتر سیدعلی موسوی جم معاون اجرایی معاونت بهداشتی

dr.mosavijam@muk.ac.ir

12

آقای دکتر عباس مومنی مدیرنظارت وهماهنگی اموردرمان

a.moemeni@muk.ac.ir

13

آقای بابک هدائی مدیرحراست

b.hodaie@muk.ac.ir

14

آقای دکتر هوشنگ پیرفلاح رییس مرکزبهداشت شهرستان سنندج

h.peirfalah@muk.ac.ir

15

آقای دکتر صدیق جدیدالاسلام مدیراموردانشجویی

s.jadidoleslam@muk.ac.ir

16

آقای دکتر عطاء ا...حیدری معاون پژوهشی و فناوری

heydari132@muk.ac.ir

17

آقای عزیزا...ایزدی مدیرامورمالی

a.izadi@muk.ac.ir

18

آقای محمد سالار شادمان مدیر آمار و فناوری اطلاعات

s.shadman@muk.ac.ir

19

آقای دکتر بابک قطبی رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی بعثت

b.ghotbi@muk.ac.ir

20

آقای دکتر عزت ا...رحیمی رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی توحید

dr.erahimi@muk.ac.ir

21

آقای دکترعلیرضاناظمی رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی قدس

a.nazemi@muk.ac.ir

22

آقای دکتریوسف عابدی فرد مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان

u.abdini@muk.ac.ir

23

آقای دکترنبی مهدویان مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار

n.mahdavian@muk.ac.ir

24

آقای دکترسید مسعود موسوی جم مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه

m.mosavijam@muk.ac.ir

25

آقای دکتر انوش آریا نژاد مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

a.aryayynezhad@muk.ac.ir

26

آقای دکترفیض ا...گلکار مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

f.golkar@muk.ac.ir

27

آقای دکترمنصورکریمی مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه

m.karimi@muk.ac.ir

28

آقای دکترمحمدمرادی مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره

m.moradi@muk.ac.ir

29

آقای دکتراشرف بهجتی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد

dr.behjati@muk.ac.ir

30

آقای دکترعلی اکبر محمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان دهگلان

a.mohammadi@muk.ac.ir

31

آقای دکترمحمود کلاهدوزان مدیر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی

dr.kolahduzan@muk.ac.ir

32

آقای محمودکاظمی مدیرخدمات پشتیبانی

m.kazemi@muk.ac.ir

33

آقای پرویز ذوالفقاری مدیرهسته گزینش

zolfaghary@muk.ac.ir

34

آقای مازیار قطبی مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

m.ghotbi@muk.ac.ir

35

آقای دکتر شعبان سپهر مدیرتوسعه سرمایه انسانی

s.sepehri@muk.ac.ir

36

آقای دکتر سعیدبیگلری رییس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی

s.biglari@muk.ac.ir

37

آقای دکترژیان خرمدل معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه

khoramdel@muk.ac.ir

38

آقای دکترمهدی ذکایی مدیر سلامت خانواده ،جمعیت ،تغذیه ومدارس

m.zokaie@muk.ac.ir

39

آقای دکتربهرام کندایی مدیرعوامل اجتماعی در سلامت

b.kandaie@muk.ac.ir

40

آقای محمد کریمی مدیر پیشگیری ومبارزه با بیماریها

mohammad.karimi@muk.ac.ir

41

آقای کریم جوانمردی مدیرسلامت محیط وحرفه ای

k.javanmardi@muk.ac.ir

42

خانم حدیقه فتحی زاده رئیس اداره امور حقوقی

h.fathizadah@muk.ac.ir

43

آقای شهریار محمودی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

shahriar.mahmoodi@muk.ac.ir

44

آقای محمد صالح واحدی رئیس دانشکده پیراپزشکی

mohammadsaleh.vahedi@muk.ac.ir

45

آقای دکتر افشین ملکی رئیس دانشکده بهداشت

malaki@oa.muk.ac.ir

46

آقای دکتر بهرام نیکخو رئیس دانشکده پزشکی

bahram.nikkho@muk.ac.ir

47

آقای دکتر محمد خالد فیروزی رئیس دانشکده دندانپزشکی

dr.firozi@muk.ac.ir

48

آقای دکتر بهروز اخوان مدیر گروه گسترش شبکه استان

dr.akhavan@muk.ac.ir

 

 

.