رهبری

برنامه ریزی عملیاتی

شیوه نامه و فرمهای برنامه ریزی عملیاتی
شیوه نامه برنامه ریزی عملیاتی
فرمهای برنامه ریزی عملیاتی
شرح وظایف

1. کمک به ساماندهی چگونگی تهیه و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی درسطح دانشگاه.

2. پیاده سازی و اجرای هماهنگ نظام برنامه ریزی عملیاتی در معاونت های مختلف و انعکاس آن به مسئولین مافوق.

3. ارزیابی و بررسی برنامه های عملیاتی واصله از  کلیه ی واحدهای تابعه به جهت انطباق با اهداف عملیاتی.

4. بررسی کارشناسی و تلفیق و یکپارچه‌سازی برنامه‌های پیشنهادی دریافتی از واحدهای تابعه.

5. ارائه خدمات کارشناسی به واحد ها ومراکز تابعه جهت تدوین برنامه های راهبردی وعملیاتی .

6. کمک به ساماندهی وضعیت ارزشیابی برنامه های عملیاتی در سطح دانشگاه

7. زمینه سازی برای استفاده از ایده ها وافکار افراد صاحبنظر در زمینه برنامه ریزی عملیاتی در حوزه های مختلف دانشگاه .

8. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

9. انجام سایر امورمحوله طبق نظر مقام مافوق.