رهبری

بهبود روشها

شرح وظایف

  • بررسی و تحلیل فرآیندهای دانشگاه.
  • اصلاح فرآیندهای واحد مربوطه و سازماندهی تیمهای کاری در جهت تحقق اهداف.
  • ارائه اصول و مبانی و مفاهیم بهبود فرآیندها.
  • تعامل با پرسنل مسئول برنامه و کنترل فرآیندها.
  • نظارت بر بازنگری و اصلاح فرآیندها.
  • مطالعه و بررسی روشهای جاری انجام کار در سیستم اداری به منظور حذف، ایجاد یا اصلاح روش ها و در راستای تحقق اهداف سازمان.
  • برنامه ریزی آموزشی دوره های مورد نیاز واحدها در جهت بازنگری و اصلاح فرآیندها.
  • ارائه پیشنهادات در زمینه مربوط به بهبود سیستمها (فرآیندها).
  • شرکت در دوره های آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی در انجام وظایف محوله.
  • انجام سایر امور محوله طبق نظر مقام مافوق.

 

فرآیندهای اصلاح شده دانشگاه
شیوه نامه نحوه اصلاح و طراحی فرآیندها
فرآیند مربوط به نحوه دسترسی به بانک اطلاعاتی تشکیلات سازمانی
فرآیند عقد قرارداد درمانی با طرف قراردادهای خاص
فرآیند صدور احکام دستیاران تخصصی رشته های روانپزشکی،زنان و زایمان،کودکان و داخلی
فرآیند ثبت و نگهداری مرخصی های استحقاقی،استعلاجی و ساعتی در مرکز بهداشت شهرستان سروآباد
فرآیند مراقبتهای پیش از بارداری در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان
فرآیند پاسخگویی به شکایات در اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه
فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز
فرآیند انجام اکو در بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان بیجار
فرآیند گواهی کار نقلیه در شبکه بهداشت شهرستان دیواندره
فرآیند دریافت مراقبتهای سبا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان
خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط دانشگاه
خدمات غیره الکترونیکی ارایه شده توسط دانشگاه
شناسنامه خدمات دانشگاه
فرم درج فرآیند انجام خدمت