رهبری

خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

اهداف و شاخصه ها

‌1-10-آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی.
‌2-10- استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌26 و ‌27 قانون مدیریت خدمات کشوری).
‌3-10- تاثیرگذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقا و انتصاب(موضوع ماده ‌28 قانون مدیریت خدمات کشوری) .

شاخصهای سنجش این برنامه:

1-آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود .

2-تدوین استانداردهای ارائه خدمات غیر الکترونیکی.

3-ارتباطات مردم و دولت در بستر سامد.

4-ارتقای میزان رضایت مردم.

5-تحقق مصوبات سفرهای استانی هیات دولت بر اساس برنامه زمانبندی.

6-استقرار میز خدمت.

7-مدیریت سبز.

8-میزان مشارکت جمعی دستگاه در استان.