رهبری

برنامه های کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

برنامه ها

1 - شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع.

2- اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع .

3- تدوین ونصب منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با ارباب رجوع .

4- بهبود واصلاح روش های ارائه خدمات به ارباب رجوع.

5- نظر سنجی از ارباب رجوع .

6-نظارت بر حسن رفتاری کارکنان به ارباب رجوع.

7-تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق وبرخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم می گردند.