رهبری

گروه مهندسی مشاغل

آخرین اخبار

تقدیر و تشکر از دانشگاه

تقدیر و تشکر از دانشگاه در خصوص برقراری ارتباط برخط بین نرم افزار های پرسنلی

پنجشنبه 19 مرداد 1396

برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی منطقه 3 آمایشی

برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی منطقه 3 آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

پنجشنبه 5 مرداد 1396

برگزاری اولین جلسه ارزیابی عملکرد

اولین جلسه ارزیابی عملکرد دانشگاه در سال 1395

پنجشنبه 5 مرداد 1396

سومین همایش مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در شهر مقدس مشهد

سومین همایش مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در شهر مقدس مشهد برگزار گردید

پنجشنبه 5 مرداد 1396

مدارک تحصیلی صادره توسط دانشگاه علمی کاربردی

در خصوص مدارک تحصیلی صادره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی که اذعان میدارد تمامی رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی درحیطه علوم پزشکی و سلامت و بهداشت فاقد مجوز وزارت بهداشت بوده و مورد تایید شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نمی باشند.

دوشنبه 19 تیر 1396

شرایط ادامه تحصیل کارکنان

شرایط ادامه تحصیل کارکنان با توجه به نامه دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت متبوع

دوشنبه 19 تیر 1396

پایش وضعیت اجرای طرح تکریم

پایش وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع از جامعه تحت پوشش

دوشنبه 19 تیر 1396

واگذاری برنامه استراتژیک و بهبود روشها و پیگیری برنامه عملیاتی حوزه توسعه به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

مسئولیت کل برنامه استراتژیک و همچنین مباحث مربوط به بهبود روش ها و همچنین پیگیری برنامه عملیاتی حوزه توسعه (OP)(HOP)دانشگاه به این مدیریت واگذار گردید.

شنبه 17 تیر 1396