رهبری

مهندسی مشاغل

فریبا مهدی پناه  (رئیس گروه مهندسی مشاغل)

 

    دارای مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت بازرگانی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی سال 1384 ،

 از سال 1380 تا 1386 با ابلاغ انشایی بعنوان کارشناس آموزش دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه و فیزیوپات

از سال 1386 تا 1389 کارشناس طبقه بندی مشاغل

 از سال 1389 تا کنون کارشناس مسئول مهندسی مشاغل.