مدیریت

مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه
مدیر واحد: قربانعلی اصفهانی

تلفن تماس: 08733288915

نمابر: 08733291032