پروژه ها

پروژه های عمرانی دانشگاه
ردیف
عنوان پروژه
محل 
اجرا
پیشرفت
 فیزیکی
1  احداث بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج ( فاز دوم) سنندج 49
2 احداث استخر سرپوشیده دانشگاه سنندج 85
3  احداث مرکز فوریت های پزشکی استان سنندج 70
4 تکمیل درمانگاه دندانپزشکی ( فاز دوم ) سنندج 40
5 احداث خوابگاه 300 نفره دانشجویی سنندج 25
6 احداث اورژانس بیمارستان امام حسین بیجار بیجار 40
7 مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید کرباسچی  سقز 25
8 مرکز بهداشتی درمانی روستایی طاله جار سقز 25
9  مرکز بهداشتی درمانی روستایی زیویه سقز 25
10 مرکز بهداشتی درمانی شهری شریف آباد سقز 25
11 مرکز بهداشتی درمانی شهری نایسر سنندج 5
12 مرکز بهداشتی درمانی شهری دگایران سنندج 15
13 مرکز بهداشتی درمانی روستایی کیکن مریوان 20
14 مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2دهگلان دهگلان 20
15 مرکز بهداشتی درمانی روستایی گوربابا علی دیواندره 25
16 مرکز بهداشتی درمانی روستایی قلعه قروه 25
17 مرکز بهداشتی درمانی روستایی میهم سفلی  قروه 25
18 مرکز بهداشتی درمانی روستایی محراب  کامیاران 20
19 مرکز بهداشتی درمانی روستایی قلعه جی  سرو آباد 20