پروژه های سنوات گذشته

لیست پروژه ها

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

موضوع قرارداد

پیمانکار

14/16-4274

80/12/28

احداث خانه بهداشت روستای سیاناو مریوان

 شخص حقیقی صدیق کریمی

14/16-3159

80/10/16

احداث خانه بهداشت روستای خاکی بیک دیواندره

 شخص حقیقی هدایت صیفی

14/16-2851

80/9/14

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای حسین آباد

 شخص حقیقی انور رستمی

14/16-2852

80/9/14

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای سرو آباد

 شخص حقیقی انور رستمی

14/16-2510

80/8/13

احداث خانه بهداشت روستای کرد کند سقز

 شخص حقیقی عزت خانی

14/16-2406

80/8/1

احداث خانه بهداشت روستای اسحاق آباد  سقز

 شخص حقیقی محمد صالح عباسی

14/16-2479

80/8/8

احداث خانه بهداشت روستای ایرانخواه سقز

 شخص حقیقی جلال محمدی

14/16-2162

80/7/8

احداث خانه بهداشت روستای صلوات آباد سنندج

 شخص حقیقی صدیق کریمی

14/16-2511

80/9/15

احداث خانه بهداشت روستای گریزه سنندج

 شخص حقیقی عزت خانی

14/16-2153

80/7/8

احداث خانه بهداشت روستای خلیچیان سنندج

 شخص حقیقی علی محمد ساعد پناه

14/16-2132

80/7/4

احداث خانه بهداشت روستای کانی گنجی قروه

 شخص حقیقی کمال خدری

14/16-2131

80/7/4

احداث خانه بهداشت روستای آرزند قروه

 شخص حقیقی کمال خدری

14/16-2859

80/9/14

احداث خانه بهداشت روستای قره بلاغ قروه

 شخص حقیقی کمال خدری

14/16-2878

80/9/17

احداث خانه بهداشت روستای قلعه گاه شریف سقز

 شخص حقیقی جلال محمدی

14/16-2869

80/9/15

احداث خانه بهداشت روستای باغلوچه سقز

 شخص حقیقی جلال محمدی

14/16-2164

80/7/8

احداث خانه بهداشت روستای گازرخانی کامیاران

 شخص حقیقی فتح ا.. قربانی

14/16-2137

80/7/7

احداث خانه بهداشت روستای ساوجی مریوان

 شخص حقیقی معروف رستمی

14/16-2115

80/8/21

احداث خانه بهداشت روستای کانی میران مریوان

 شخص حقیقی معروف رستمی

14/16-2129

80/7/4

احداث خانه بهداشت روستای سیف علیا مریوان

 شخص حقیقی معروف رستمی

14/16-2501

80/8/12

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای نی مریوان

شرکت بیان کردستان

14/16-2165

80/7/8

احداث خانه بهداشت روستای گویله مریوان

 شخص حقیقی محمد صالح عباسی

14/16-2450

80/8/5

احداث خانه بهداشت روستای گوگجه مریوان

 شخص حقیقی محمد جمیل ابراهیمی

14/16-2163

80/7/8

احداث خانه بهداشت روستای گشکی کامیاران

 شخص حقیقی فتح ا.. قربانی

14/16-2154

80/7/8

احداث خانه بهداشت روستای قاملو قروه

 شخص حقیقی علی محمد ساعد پناه

14/16-3004

80/9/27

احداث خانه بهداشت روستای نیاز بلاغ قروه

 شخص حقیقی کمال خدری

14/16-4416

81/11/12

احداث مرکز رادیو تراپی سنندج

شرکت نیما سازه گستر سنندج

14/16-4441

81/11/15

احداث آزمایشگاه تشخیص طبی بیجار

شرکت تیز ساز سنندج

14/16-4102

81/10/23

تکمیل پلی تکنیک تخصصی دهگلان

شرکت جوان فرزام کردستان

14/16-4061

81/10/19

احداث پلی کلینیک تخصصی شهرستان دیواندره

شرکت آژند کار

14/16-3757

81/9/25

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای وینسار

 شخص حقیقی محمد علی رحیمی

14/16-3777

81/9/26

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای سنندج سقز

 شخص حقیقی احمد حسامی

14/16-3749

81/9/25

احداث خانه بهداشت روستای قمچیان مریوان

 شخص حقیقی عزت خانی

14/16-3759

81/9/25

احداث خانه بهداشت روستاهای بهارلو قروه و هانه گلان سنندج

 شخص حقیقی محمد علی رحیمی

14/16-3760

81/9/25

احداث خانه بهداشت روستای سارداب بانه

 شخص حقیقی مهندس شریف زاده

14/16-3761

81/9/25

احداث خانه بهداشت روستاهای کیوه رود و گرماب بانه

 شخص حقیقی مهندس شریف زاده

14/16-3701

81/9/21

احداث تسهیلات زایمانی اورامان تخت مریوان

 شخص حقیقی عصدیق کانی ساسانی

14/16-3748

81/9/25

احداث خانه بهداشت روستای سرهویه سنندج

 شخص حقیقی عزت خانی

14/16-3776

81/9/26

احداث خانه بهداشت روستاهای حاجی عبدل و درودیان سقز

 شخص حقیقی احمد حسامی

14/16-3772

81/9/26

احداث خانه بهداشت روستاهای کانی کبود حسین آباد و کوس عنبر دیواندره

 شخص حقیقی انور رستمی

14/13541

81/12/28

احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه

شرکت شروین سنندج

14/16-2714

81/7/18

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای سرا و صاحب سقز

شرکت هژیر ساخت سقز

14/16-2713

81/7/18

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای بوئن سفلی بانه و تموغه سقز

شرکت سار و ساز غرب

14/16-2644

81/7/14

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی  شهرستان سرو آباد و روستای کانی دینار مریوان

شرکت اندیشه پویان

14/16-2656

81/7/15

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای شویشه و حسن آباد سنندج

شرکت رادپی ساز سنندج

14/16-2660

81/7/15

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای قاملو و سریش آباد قروه

شرکت بهینه ساختار سیناوش

14/16-2657

81/7/15

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای حسن آباد یاسوکند و قم چقای بیجار

شرکت رازان پی

14/16-2659

81/7/15

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای طاء و موچش کامیاران

شرکت جوان فرزام کردستان

14/16-2658

81/7/15

تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای زرینه دیواندره و شهرستان دیواندره

شرکت هامون پویان باختر

14/16-2661

81/7/15

تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای چشمه منتش بیجار

شرکت سخت آزمای سنندج

14/16-4826

82/11/2

تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای عباس اباد بانه

شرکت شالمان بتن سنندج

14/16-4604

82/10/18

تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای نجف آباد بیجار

شرکت والا سازان غرب

14/16-4278

82/9/27

تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای مالوجه قروه

شرکت نما کار شکیب سنندج

14/16-4277

82/9/27

تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای جعفر آباد بیجار

شرکت کورداک

14/16-4276

82/9/27

تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای ذزلی مریوان

شرکت فولاد سازه کردستان

14/16-4280

82/9/27

تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای پاپاله دیواندره

شرکت بهینه ساختار سیناوش

14/16-4827

82/11/2

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای قهر آباد سقز

شرکت شالمان بتن سنندج

14/16-4279

82/9/27

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای دله مرز مریوان

شرکت ژره ژین

14/16-357

83/2/12

احداث بخش آنژیوگرافی سنندج

شرکت فنی و مهندسی بهطرح سنندج

14/16-1952

84/8/2

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستای شوی بانه

شرکت سار و ساز غرب

14/16-1969

84/8/5

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستای دلبران قروه

شرکت مریوان بتن اندیش

14/16-1971

84/8/5

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستای قروچای قروه

شرکت سخت آزمای سنندج

14/16-1974

84/8/5

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستای خورخوره بیجار

شرکت کاروان

14/16-1970

84/8/5

احداث پلی کلینیک تخصصی شهرستان کامیاران

شرکت اسکان سنه دژ

14/16-2001

84/8/7

احداث پلی کلینیک تخصصی شهرستان قروه

شرکت نموج سازه

14/16-1996

84/8/7

احداث و توسعه اورژانس بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه

شرکت شالمان بتن سنندج

14/16-2443

85/7/24

تعمیرات مرکز بهداشتی درمانی روستای خورخوره سقز

شرکت هژیر ساخت سقز

14/16-3055

85/9/7

احداث مرکز بهداشتی درمانی گریزه سنندج

شرکت پرشنگ

14/14-4363

85/12/14

احداث مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 کامیاران

شرکت فنی و مهندسی بهطرح سنندج

14/16-3213

86/9/22

احداث بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی سقز

شرکت هژیر ساخت سقز

14/16-4135

85/11/29

احداث مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 بانه

شرکت بهینه ساختار سیناوش

14/16-3359

86/10/1

احداث اتاق عمل بیمارستان بانه

شرکت شالمان بتن سنندج

14/16-2586

86/8/14

احداث ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه

شرکت شروین سنندج

14/16-2934

86/9/1

احداث مرکز جراحی قلب سنندج

شرکت پکوک سنندج

14/16-337

87/2/4

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستای نگل سنندج

شرکت روژیار ئاوا

14/16-628

87/2/22

احداث اورژانس بیمارستان سینا کامیاران

شرکت اسکان سنه دژ

14/16-586

87/2/18

احداث اورژانس بیمارستان فجر مریوان

شرکت سیرانگاه

14/16-3501

85/10/6

احداث خانه بهداشت روستای قلوزه سنندج

شخص حقیقی ابوبکر یعقوبی

14/16-4697

87/12/28

احداث خانه بهداشت روستای کانی سفید دیواندره

شخص حقیقی عزت خانی

14/16-3801

85/10/28

احداث خانه بهداشت روستای قلندر سقز

شرکت هژیر ساخت سقز

14/16-3802

85/10/28

احداث خانه بهداشت روستای رحیم آباد سقز

شرکت هژیر ساخت سقز

14/16-4300

86/12/6

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای گردنه خان بانه

شخص حقیقی ابراهیم مصحفی

14/16-3681

86/10/24

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای کوانه کامیارن

شخص حقیقی غلامعلی همتی

14/16-3681

86/10/24

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای شهرستان کامیاران

شخص حقیقی محمود رضا قلی

14/16-4281

86/12/8

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای گردنه ماموخ سنندج

شخص حقیقی انور رستمی

14/16-4282

86/12/8

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای صوفیان سنندج

شخص حقیقی انور رستمی

14/16-3762

86/11/1

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای شویشه سنندج

شخص حقیقی عمر سیفی

14/16-3672

86/10/23

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای کوله دیواندره

شخص حقیقی عزت خانی

14/16-4290

86/12/11

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای چنو سنندج

شخص حقیقی محمد شریف علیرمائی

14/16-4598

86/12/28

احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای سریش آباد قروه

شخص حقیقی نصرالله لطفی

14/16-2979

85/9/1

احداث مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 مریوان

شرکت فولاد سازه کردستان

14/16-1672

86/5/25

احداث شش واحد مسکونی پزشکان متخصص کامیاران

شرکت پیمان سرور سنندج

14/16-2518

86/8/8

احداث چهار واحد مسکونی پزشکان متخصص سقز

شرکت نیشتمان بتن

14/16-1673

86/5/25

احداث شش واحد مسکونی پزشکان متخصص بیجار

شرکت عمران پسشه گان زرین

14/16-2890

86/9/3

احداث چهار واحد مسکونی پزشکان متخصص بیجار

شرکت عمران پسشه گان زرین

14/16-3357

86/10/1

احداث شش واحد مسکونی پزشکان متخصص بعثت سنندج

شرکت پایه پولاد سنندج

14/16-3356

86/10/1

احداث چهار واحد مسکونی پزشکان متخصص توحید سنندج

شرکت پایه پولاد سنندج

14/16-2872

86/9/1

احداث چهار واحد مسکونی پزشکان متخصص شهید بهشتی قروه

شرکت فنی و مهندسی بهطرح سنندج

14/16-1674

86/5/25

احداث شش واحد مسکونی پزشکان متخصص بانه

شرکت سار و ساز غرب

14/16-2947

86/9/6

احداث چهار واحد مسکونی پزشکان متخصص مریوان

شرکت بوژان سازه سنندج

14/16-2941

86/9/6

احداث چهار واحد مسکونی پزشکان متخصص دیواندره

شرکت آروین سازه سنندج

14/16-2897

86/9/3

احداث شش واحد مسکونی پزشکان متخصص مریوان

شرکت آبتل

14/16-1275

86/4/23

احداث شش واحد مسکونی پزشکان متخصص مریوان

شرکت تلاشگر آرمه ساز

14/16-3032

86/9/11

احداث پایگاه فوریتهای پزشکی 115 مریوان

شرکت تلاشگر آرمه ساز

14/16-2576

85/8/1

احداث پارک دانشجویی دانشگاه

شرکت آشیانه گستر غرب

14/24517

89/3/16

تکمیل ساختمان دندنپزشکی دانشگاه

شرکت بنا ساز غرب