محاسبه میزان کسورات

نحوه محاسبه وتعیین بدهی خدمت غیررسمی

بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیررسمی مستخدمینی که دراجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت استخدامی یافت و مشمول مقررات قانون استخدام کشوری شده ویا دراجرای مقررات موضوعه نظیر ماده واحده مصوب 1358/9/10 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صرفا” ازلحاظ  بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قانون مزبور شده یا بشوند بشرح زیر محاسبه وتعیین می گردد:

 حقوق و مزایای مشمول کسرکسور بازنشستگی درتاریخ تبدیل وضعیت استخدامی یا  تغییر مقررات بازنشستگی  و وظیفه

 
 
اقلام مشمول کسور بازنشستگی:
 
 حقوق مبنا حق شغل 
 فوق العاده شغل حق شاغل 
 فوق العاده جذب فوق العاده مدیریت 
 فوق العاده برجستگی  
 
 
 ((نکات مهم))
 
  1.  تعیین بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیررسمی موکول به پذیرش سنوات خدمت مذکور ازسوی دستگاه اجرائی و اعمال آن دراحکام زمان اشتغال مستخدم می باشد.
  2. منظور ازعبارت “حقوق ومزایا” حسب مورد عبارت است از حقوق گروه یا رتبه و پایه یا افزایش سنواتی ، فوق العاده شغل وتمام فوق العاده ها ومزایای مشمول کسرکسور بازنشستگی می باشد.
  3. درمواردی که طبق مقررات استخدامی مربوطه سنوات خدمت غیر رسمی مستخدم صرفا “ ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه جزوء سنوات خدمت وی قابل احتساب باشد، دراین حالت حقوق ومزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی مستخدم دربدو استخدام رسمی ( بدون اعمال سنوات خدمت غیررسمی ) ماخذ محاسبه بدهی قرارمی گیرد.
  4. بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیررسمی باتوجه به میزان آن وحداکثر تا (دو ، سوم ) مدت خدمت غیررسمی  تقسیط خواهدشدو درمورد بازنشستگان وموظفین مبلغ هرقسط بیش از (یک ، چهام ) حقوق بازنشستگی یا وظیفه نخواهد بود. 

خدمت زیر پرچم

به موجب ماده 34 قانون استخدام کشوری مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین رسمی  جزء سابقه خدمت دولتی محسوب می شود و باستناد ماده 125 قانون استخدام کشوری ، چنانچه خدمت زیر پرچم حین خدمت رسمی انجام شده باشد دراین حالت مدت خدمت زیرپرچم مستخدمین مشمول قانون مذکور بدون پرداخت کسوربازنشستگی جزوء سنوات خدمت رسمی آنان محسوب خواهدشد. 
 

سوابق خدمت غیردولتی 

به موجب قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی دراحتساب حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری کارکنان دولت مصوب 19/2/1372 وآئین نامه اجرائی آن سوابق خدمت مستخدمین دولت ، شهرداریها ونهادهای انقلاب اسلامی دزشرکتها وموسسات غیردولتی که بابت ان حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردبده است ، باانتقال حق بیمه یاکسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم وکارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم درحالات بازنشستگی  ، وظیفه ووظیفه ازکارافتادگی صرفا “ درتعیین حقوق یامستمری بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد مشروط برآنکه مستخدمین مزبور (درحالت بازنشستگی) دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی باشند .
 

 توضیحاتی پیرامون خدمت غیر رسمی

  • سنوات خدمت غیردولتی ( بخش خصوصی ) صرفا” از لحاظ محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و یا وظیفه به جمع سنوات خدمت دولتی مستخدم اضافه می گردد.و در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ، اعطاء پایه سنواتی یا نظائر آن منظور نخواهد شد.برای مثال اگر فرضا” مستخدم مرد دارای 50 سال سن و 21 سال سابقه خدمت دولتی و4سال سابقه خدمت غیردولتی ( بخش خصوصی ) باشد نمی تواند تقاضای نماید که بااحتساب سابقه خدمت غیردولتی ( 25=4+21) باستناد بند”الف “ تبصره  1 ماده  2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 بازنشسته شود . لکن اگر سابقه خدمت دولتی چنین مستخدمی 25 سال باشد می تواند تقاضای  بازنشستگی نماید. در صورت موافقت بابازنشستگی وی وانتقال حق بیمه یاکسوربازنشستگی  مستخدم ، حقوق بازنشستگی وی براساس 29 سال ( 25سال سابقه خدمت دولتی بعلاوه 4سال سلبقه خدمت غیردولتی ) محاسبه خواهدشد.
  • باتوجه باینکه درآئین نامه اجرائی قانون مذکور تصریح شده است که مستخدمین قانون فوق الذکر درهنگام بازنشستگی ( بادارا بودن بیست سال سابقه خدمت دولتی ) یا ازکارافتادگی درصورتیکه بابت خدمت درشرکتها وموسسات  غیردولتی حق بیمه یاکسور بازنشستگی پرداخت نموده باشند می توانند بادرخواست کتبی ، کسور بازنشستگی یاحق بیمه مزبوررا طبق مفاد این آئین نامه به صندوق بیمه یا بازنشستگی محل خدمت فعلی خود انتقال دهند . مدتی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند صرفا “ درمحاسبه میزان حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی ازکارافتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می گردد.
  • مستخدمینی که ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوت نموده یا بنماید و واجد شرایط فوق الذکر باشند با درخواست شخصی مستمری بگیران ازلحاظ  تعیین حقوق وظیفه مشمول حکم قانون فوق قرارمی گیرند.
 
جملات قصار
افراد و مدیرانشان آنقدر سخت کار می‌کنند تا از انجام درست کارها مطمئن باشند که اصلاً وقت ندارند ببینند که آیا کارهای درست را انجام می‌دهند.
( کاوی، استفان)
آمار بازدید
کاربران آنلاین 3618
امروز 17225
دیروز 25647
ماه جاری 113995
سال جاری 1374865
از ابتدا 17231894
صفحه جاری 2472