فرآیندها

بازنشستگی و مستمری بگیران

کارمند درصورت دارابودن یکی از شرایط ذیل می تواند به افتخاربازنشستگی نائل گردد.

   1. دارابودن 30سال سابقه خدمت:

تبصره : برای مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی ارشدوبالاتر درصورت درخواست کارمند می تواند تا 35 سال خدمت نماید.

   2. بازنشستگی توافقی:

     مستخدم مرد با داشتن 60سال سن وحداقل 25 سال سابقه خدمت ومستخدم زن با حداقل 25 سال سابقه خدمت بدون شرط سنی می تواند تقاضای بازنشستگی نماید مشروط براینکه تقاضای وی موردموافقت دستگاه متبوع قرارگیرد.

   3. بازنشستگی اجباری:

      وزارتخانه ها ومؤسسات مکلفند مستخدمینی را که دارای 65سال سن باهرقدرخدمت باشند بازنشسته نمایند.

   4. بازنشسنگی قهری:

      این بازنشستگی براساس رأی صادره ازسوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است که ازاختیارات دستگاه ویامستخدم خارج می باشد دراین بازنشستگی مستخدمین مردبایدحداقل25سال خدمت ومستخدمین زن حداقل 20سال خدمت داشته باشند.

   5. بازنشستگی ازکارافتادگی :

      الف: به سبب انجام وظیفه : هرگاه کارمند دولت که به سبب انجام وظیفه ازکارافتاده شودتمام حقوق ومزایای آخرخدمت وی بارعایت افزایش 2گروه به عنوان حقوق بازنشستگی به وی پرداخت  خواهدگردید.

      ب:  به سبب حوادث: هرگاه کارمند دولت به سبب حاددثه ازکارافتاده شود براساس سنوات خدمت با3سال سنوات ارفاقی بازنشسته خواهدشد.

   6- بازنشستگی جانبازان ومشاغل سخت وزیان آور مصوب 1367/9/1مجلس شورای اسلامی:

 • فردجانباز می تواند براساس درصد جانبازی خود درخواست سنوات ارفاقی نماید وچنانچه جمع خدمت وی با اضافه نمودن سنوات ارفاقی به 30سال برسدمی توان او را بازنشسته نمود.
 • بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور مانند پرستار، بهیار، کمک بهیار، آزمایشگاه، فوریتهای پزشکی ، اتاق عمل می توانند تامدت 5سال درخواست سنوات ارفاقی نمایند.حقوق  بازنشستگی ازمیانگین 2سال آخر خدمت وی محاسبه وپرداخت می گردد.

 

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی :

 • سنوات خدمت قابل قبول به روز (حداکثر 30 سال) ضربدر معدل حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر اشتغال با اعمال آخرین ضریب سال تقسیم بر 10800 روز
 • آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی میگردد که با پرداخت کسور، مدت مزبور جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب و منظور می گردد.

 

در رابطه با حقوق وراث کارکنان وبازنشستگان متوفی برای مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری هرگاه کارمنددولت در زمان اشتغال با بازنشستگی فوت نماید برای وراث قانونی وی حقوق برقرارخواهدشد.

وراث واجد شرایط عبارتنداز:

 1. همسر
 2. فرزندان ذکور تا سن 20سال ودرصورت اشتغال به تحصیلات عالی تا پایان سن25 سالگی
 3.  فرزندان ونوادگان اناث « دختر» به شرط نداشتن شغل وشوهر
 4. پدرومادری که درزمان حیات  متوفی تحت تکفل وی بوده باشد
 5. شوهردرصورتی که علیل وازکارافتاده بوده ودرزمان حیات عیال مندتحت تکفل وی بوده باشد
 6. فرزندان ونوادگانی که علیلی یاناقص العضوبوده ومادام العمرقادربه انجام کارنباشند

 

سوابق بیمه ای

   1. کارمند درطول خدمت خودمی تواند یکبار صندوق بیمه ای خود را عوض  نمایید

 •  حق بیمه کارکنان پیمانی 20% سهم کارفرما 7% سهم مستخدم به حساب صندوق تامین اجتماعی واریزمی گردد.

   2. حق بیمه کارکنان رسمی 9% سهم مستخدم و5/13درصد سهم کارفرما به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز می گردد
 

 

ب ـ سابقه خدمت دولتی که بابت آن کسوری پرداخت نشده است :

 1.  طبق مفاد تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام کشوری مستخدم می‌تواند بابت مدت مزبور کسور بازنشستگی پرداخت نکند در اینصورت حقوق بازنشستگی مربوط به این مدت براساس یک چهلم معدل  تمامی حقوق و مزایای دریافتی ملاک کسور بازنشستگی در دوسال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ضرب در مدت مزبور محاسبه می‌گردد.

افرادی که سابقه خدمت رسمی پرداخت کسوردر دستگاهای دولتی راداشته باشند می توانند باانتقال کسورسوابق خودبه سایرصندوقهای بیمه ای اقدام نمایند.

شرایط انتقال کسور

 1. مستخدم ازاستخدام دولت خارج شده باشد(استعفاء،بازخرید،اخراج)
 2. موسسه محل اشتغال مستخدم ازمشمول صندوق بازنشستگی کشوری خارج شده باشد
 3. با تمایل شخص صندوق بازنشستگی خودراتغییردهد
 

مراحل انتقال کسور

 1.  متقاضی بایدشخصاً یا ازطریق محل کار درخواست انتقال کسورخود رابه یکی ازشعب سازمان تامین اجتماعی تسلیم نماید
 2. موافقت شعبه سازمان تامین اجتماعی مبنی برپذیرش سنوات خدمت واعلام شماره حساب واریزکسوربه دستگاه قبلی مستخدم وصندوق بانشستگی کشوری اعلام گردد
 3. مدارک موضوع دستورالعمل اصلاحی شماره 35فرم سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتوسط محل خدمتی فرد تکمیل وبه مدیریت بازنشستگی استان ارسال گردد
 4. مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی وتایید نسبت به صدوروارسال چک بانکی دروجه شعب تامین اجتماعی اقدام ومدارک رابه دستگاه قبلی مستخدم اعاده  می نماید

 نحوه محاسبه مابه التفاوت کسور بازنشستگی

نحوه محاسبه = (آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی مشمول کسر کسور براساس حکم تغییر صندوق × 5/22% × تمام ماههای سنوات خدمت قابل قبول در صندوق جدید ) - کلیه وجوهی که از صندوق قبلی منتقل شده است 
 
مثال :
مستخدم پیمانی با دارای 3 سال و 2 ماه و 10 روز سابقه خدمت دولتی و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1/7/82 با حقوق و مزایای به مبلغ 1201980 ریال در اجرای ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه تغییر صندوق داده است و حق بیمه این مستخدم به مبلغ 7361000 ریال از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده است.محاسبه ما به التفاوت کسور به شرح زیر می باشد: 
3006077=7361000-10367077-(38 ماه و 10 روز)×5/22% × 1201980 = ما به التفاوت قابل پرداخت توسط مستخدم در صورتیکه از کل سنوات خدمت دولتی مستخدم مذکور بابت دو سال و چهارماه از طریق سازمان تامین اجتماعی حق بیمه به مبلغ 5500000 ریال به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده باشد محاسبه ما به التفاوت بشرح زیر می باشد: 
4867077=5500000-10367077=(38 ماه و 10 روز)×5/22% × 1201980= ما به التفاوت قابل پرداخت توسط مستخدم

 

 پاداش پایان خدمت

به استناد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب1375/2/26 و همچنین ماده 7 قانون اصلاح  پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب79/2/13 ، به کارکنان رسمی ، ثابت و دارای عناوین مشابه در وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وپژوهشی در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود. خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

 •  در صورتی که سابقه خدمت مستخدم کمتر از سی سال باشد ، پاداش به نسبت سالهای خدمت محاسبه و پرداخت می شود.
 • در صورت فوت مستخدم پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی تعلق می گیرد.

 

به استناد قانون اصلاح ماده 2 قانون پاداش پایان خدمت مصوب81/1/21 مجلس شورای اسلامی ، به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت ، یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می شود 

 • در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی جهت کارکنان با سابقه کار مازاد بر 30 سال به ازا هر سال مازاد 2/5 % به حقوق بازنشستگی آنان افزوده خواهدشد. 

 

کارمند باید بداند که می تواند:

 1. ازبیمه مکمل درمان استفاده نماید
 2. ازبیمه عمروحوادث که هرسال توسط دانشگاه بایکی ازشرکتهای بیمه ای منعقد می گردد بهرمند گردد ،این بیمه منحصربه فوت نمی گردد و چنانچه فردی دچارحادثه شود می تواندازبیمه مذکوربهره مندگردد

 

درخاتمه کارمندان دانشگاه باید بدانند که درتعیین حقوق کارمندان رسمی مشمول صندوق کشوری میانگین احکام 2 سال آخرخدمت وی محاسبه وحساب می گردد. ولی برای کارمندان مشمول تامین اجتماعی درزمان بازنشستگی حق بیمه واریزی 2سال آخرخدمت وی اعم ازحق بیمه احکام 2 سال آخرخدمت وحق بیمه واریزی بابت اضافه کارمحاسبه وحساب می گردد درنتیجه حقوق بازنشستگی مشمولین تامین اجتماعی به میزان 400تا 500 هزارتومان بیشترازمشولین صندوق کشوری می باشد پس پیشنهاد می گردد که درزمان صدوراحکام کارکنانی که به استخدام دانشگاه در می آیند کلیه اطلاعات مربوط به صندوق ها به آنهاداده شودکه باعث:

 1. انتخاب بهتردرنتیجه درزمان بازنشستگی ازحقوق بهتری برخوردارخواهندگردد
 2. عدم پرداخت مابه التفاوت کسور بازنشستگی می گردد

 


 

جملات قصار
افراد و مدیرانشان آنقدر سخت کار می‌کنند تا از انجام درست کارها مطمئن باشند که اصلاً وقت ندارند ببینند که آیا کارهای درست را انجام می‌دهند.
( کاوی، استفان)
آمار بازدید
کاربران آنلاین 3608
امروز 17214
دیروز 25647
ماه جاری 113984
سال جاری 1374854
از ابتدا 17231883
صفحه جاری 3809