فرآیندها

مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان
  تعریف : طبق ماده یک قانون فوق کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاترکه ازتاریخ 67/4/1 از موسسات  آموزشی عالی گروه پزشکی درداخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل می شوندوخدمت آنان ازسوی  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مورد نیازاعلام  می گردد مکلفندپس ازفراغت ازتحصیل مدتی رابه عنوان طرح نیروی انسانی درمناطق مورد نیاز وزارت بهداشت  سپری نمایند.
(مدت خدمت برای فارغ التحصیلان مقاطع دکتری  وکارشناسی 24ماه وکاردانی 12 ماه می باشد که باتوجه  به ضریب محرومیت منطقه کسرخواهدشد.)
نکته : مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان تازمانی که خدمت قانون خود راشروع ننموده باشندمجاز به دخالت درامورپزشکی نمی باشند
تذکر: رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان به دوگروه تقسیم می شوند:
- رشته های مورد نیاز:
فارغ التحصیلان این رشته ها خدمت طرح اجباری دارندوجهت انجام اموراجرایی خود مکلف به ارائه گواهی وپایان معافیت ازخدمت طرح هستند.
رشته های مورد نیازشامل: پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی، پرستاری ،هوشبری ،اطاق عمل ،رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی تکنسین فوریتهای پزشکی ،علوم پایه پزشکی درمقاطع دکتری

- رشته های مازاد برنیاز:
خدمات گروههای مازادبرنیازبصورت اختیاری بوده وبرای اموراجرایی خود ازجمله استخدام اخذ ریزنمرات ودانشنامه تحصیلی – پروانه دائم پزشکی و... می توانند درچهارچوب قوانین ومقررات جاری اقدام نمایندونیازبه صدورگواهی معافیت ازخدمت طرح ندارند.
رشته های مازاد برنیازشامل :
کلیه رشته های بهداشتی ،توانبخشی ،تغذیه وعلوم صنایع غذایی،روانشناسی بالینی ،مددکاراجتماعی ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مهندسی پزشکی ،رادیوتراپی ،پروتزدندان ورشته های علوم پایه پزشکی تامقطع دکترا ومامایی.

مشمولین صدور گواهی معافیت ازخدمت طرح :
خانواده شهدا،آزادگان، همسران وفرزندان آنان ،جانبازبالای 25%- تک فرزندخانواده،همسرجانبازبالای 75%- فرزندجانبازبالای 50% مادرانی که حضانت فرزندخود رابه عهده دارند،مشمولینی که خدمت وظیفه عمومی خودرابامدرک تخصصی انجام داده اند،افراد فارغ التحصیل بالای 45سال ،کارمندان رسمی وپیمانی دولت،کادرثابت نیروهای مسلح مشمولین سطح اول آئین  نامه عملکرد استثنایی وتسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان ،مشمولینی که 6ماه خدمت داوطلبانه بسیجی رادرجبهه های جنگ تحمیلی گذرانده اند. بانوان متاهل مشمول قانون (رشته های موردنیاز)فارغ التحصیل قبل از80/9/1

مشمولین معافیت ماده 2شامل افراد ذیل است:
فرزندان وهمسران شهدا-  خواهر وبرادرشهید
جانبازان بالای 25 درصد
آزادگان وهمسران وفرزندان آزادگان
تک فرزند خانواده
مادرانی که حضانت فرزندخودرابه عهده دارند

مشمولین معافیت ماده 3
-    دانش آموختگان رشته های تحصیلی  مشمول قانون که حداقل 17 ماه از خدمت نظام وظیفه رابعدازفراغت تحصیل وبامدرک تخصصی انجام داده باشندازخدمت موضوع این قانون معاف می باشند.این مدت جهت فارغ التحصیلان  مقطع کاردانی حدقل یک سال می باشد.

مشمولین معافیت ماده 12
مشمولین این قانون که به سن  45 سال رسیده باشند ازانجام خدمات موضوع قانون معاف می باشند
قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که شامل دریافت معافیتهای عنوان شده می باشند:معافیتهای قیدشده بعد ازاخذتاییدیه تحصیلی ازمعاونت آموزشی توسط دانشگاه استان محل اخذ تحصیل صادرخواهد شد.
گواهی معافیت ازخدمت طرح کارکنان رسمی وپیمانی – کادر ثابت نیروهای مسلح- مشمولینی که 6ماه خدمت داوطلبانه بسیجی درجبهه های جنگ دارند- مشمولین سطح اول آیین نامه عملکرداستثنائی وتسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان – بانوان متاهل رشته های موردنیازفارغ التحصیلان قبل از80/9/1 ازطریق دفترمدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی صادر خواهدشد.

شرایط شروع خدمت طرح :
مراجعه متقاضی بعدازفراغت ازتحصیل به مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی وارائه مدارک کامل شناسایی اخذ تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی ازسراسرکشورتوسط مدیریت توسعه ،تعیین محل خدمت توسط  معاونت مربوطه ومتعاقب آن معرفینامه شروع خدمات طرح صادرخواهد شد.
توجه :
اخذتاییدیه های تحصیلی برای دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی و سایردانشگاهها از طریق سیستم نرم افزاری جامع  مدیریت طرح پزشکان وپیرا پزشکان صادر میگردد.
نحوه انتخاب استان محل انجام طرح
فارغ التحصیلان رشته های پزشکی وپیراپزشکی مجاز هستنددرهراستانی که تمایل دارند خدمت قانونی خودرا انجام دهند وگواهی پایان طرح نیزتوسط معاونت پشتیبانی همان دانشگاه صادرخواهدشد.
حقوق ومزایا واموررفاهی مشمولین :
مشمولین این قانون ازلحاظ حقوق ومزایاواموررفاهی (مرخصیهای استحقاقی ،استعلاجی ،بدون حقوق ،پاداش ،کمکهای غیرنقدی ،بیمه عمر،بیمه  درمان وحوادث وسایرمزایا)تابع قوانین ومقررات استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.

پاره ای ازقوانین ومقررات مربوطه:
-    پزشکان عمومی ذکورمشمول این قانون مکلفندیکسال ازخدمت خود را درمراکز بهداشتی درمانی و روستائی انجام دهند
-    مدت خدمت وظیفه عمومی بامدرک تخصصی جزو خدمات قانونی محاسبه خواهدشد
-    رعایت ضریب محرومیت منطقه ضروری خواهد بود
-    مشمولین فوق تاسقف 2  ماه می توانند ازمرخصی بدون حقوق استفاده نمایند
-    هرگونه نقل وانتقال مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان باتوافق دودانشگاه (مبداء ومقصد)ورعایت سایرضوابط قانونی نظیرخدمت روستائی ،رعایت مناطق مجازمناطق تعهدخدمتی انجام پذیرد ممانعتی ندارد
-    مشمولان فوق می توانند درصورت قبولی درمقاطع تحصیلی بالاترازانجام خدمت طرح انصراف دهندوازمحل خدمت خودتسویه حساب بگیرند.

انطباق سهمیه قبولی مشمولین درآزمون سراسری بامنطقه خدمتی درنظرگرفته شده درحین صدورمعرفینامه شروع طرح به ترتیب ذیل خواهدبود:
1-    محل خدمت دانش آموختگان سهمیه منطقه 1 درمناطق موردنیازدانشگاه
2-    دانش آموختگان سهمیه منطقه 2 درمناطق 2و3
3-     دانش آموختگان سهمیه منطقه 3 فقط درمناطق 3
4-     محل خدمت  دانش آموختگانی که درمناطق بالاترپذیرفته می شوندبراساس سهمیه قبولی آخرین مقطع آنان تعیین خواهدشد

- موارد ذیل درحکم سهمیه منطقه یک می باشد:
1-    فارغ التحصیلان رشته های مازادبرنیاز
2-    بانوان متاهل
3-    مشمولین ماده 2قانون
4-    فارغ التحصیلان دوره های شبانه
5-    کدصفر،20درصدآزاده ، منطقه آزاد، بدون سهمیه ، شاهد،رزمندگان ،ایثارگران

پیام آوران بهداشت
-    باتوجه به عنایات مقام رهبری (مدظله العالی) به منظورتامین نیروی انسانی موردنیازدراموربهداشتی ودرمانی مناطق روستایی ومحروم کشور گروهی ازمشمولان وظیفه عمومی درگروه پزشکی وپیراپزشکی پس ازطی دوران آموزش مقدماتی نظامی به عنوان پیام آوران بهداشت انتخاب می شوند.
-    هرشش ماه یکبار درکمسیونی مرکب ازیک نفرازستاد کل نیروی های مسلح ویک نفرازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ویک نفرازکمسیون بهداری وبهزیستی بانظارت مجلس شورای اسلامی سهمیه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ازمشمولان وظیفه هردوره مشخص خواهد شد.
-     وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودانشگاههای علوم پزشکی تحت پوشش این وزارت لیست اسامی پیام آوران هردوره راهردوماه یکبارودرماه های زوج سال به حوزه وظیفه عمومی وستاد کل نیروهای مسلح ارسـال می نمایدوستاد کل نیروهای مسلح نیزلیست معرفی شده رادرقالب سهمیه وزارت مذکور قرارداده وچنانچه تعدادمشمولان واجد شرایط مازاد برتعدادموردنیازدرسهمیه مصوب باشدبین آنها قرعه کشی نموده واسامی افراد پذیرفته شده به عنوان پیام آوران بهداشت رابه سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت ثبت دربرگه اعزام ومعاونت نیروی انسانی نزسا(مدیریت منابع انسانی سرباز)جهت تعیین محل آموزش ونیزوزارت بهداشت جهت انجام خدمت معرفی خواهد نمود.

رشته های مورد نیاز دوره پیام آوری بهداشت

-    مشمولان خدمت وظیفه عمومی که دریکی ازرشته های زیردرداخل یاخارج ازکشور فارغ التحصیل میشوندمشمول قانون خدمت پیام آوران بهداشت هستند
الف- رشته های پزشکی ،دندانپزشکی وداروسازی
ب- رشته  های پیراپزشکی ووابسته به پزشکی  
شامل رشته های :
بهداشت عمومی ،اپیدمیولوژی،آموزش بهداشت ،بهداشت حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت محیط ،تغذیه، علوم وصنایع  غذایی،آماربهداشتی وحیاتی ،مدارک پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ،قارچ شناسی ،انگل شناسی ،حشره شناسی  پزشکی ومبارزه باناقیلن ،میکروبیولوژی پزشکی ،خون شناسی وانتقال خون ، پرستاری،هوشبری ،اتاق عمل ،فیزیوتراپی ،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،گفتاردرمانی ،تکنولوژی پزشکی ،رادیولوژی ،مبارزه بابیماریها،فوریتهای پزشکی وبهیاری .
نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:
- فارغ التحصیلان رشته های ذکر شده پس ازصدوربرگه اعزام به خدمت آنان(برگ سبزرنگ)باتوجه به تاریخ اعزام می بایست به مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه  مراجعه نموده ومدارک لازم راجهت ثبت نام به واحد پیام آوران بهداشت ارائه نمایند.
- درصورت تمدید مهلت اعزام برگ تمدید  شده باتوجه به تاریخ اعزام می بایست ارائه شود.
چند تذکر خیلی مهم:
•    باتوجه به اینکه لیست اسامی ثبت نام شدگان درروز20 ماه های زوج و2 ماه قبل ازتاریخ اعزام مشمولان هردوره به دفترمدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال می گردد.لذامتقاضیان بایدمدارک خودراحداکثرتانوزدهم دوماه قبل ازتاریخ اعزام به مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه ارائه نمایند.
•    محل خدمت پیام آوران بهداشت مناطق دارای ضریب ومحرومتر می باشدوشهرسنندج جزومحل  خدمت پیام آوران نخواهد بود.
•    داوطلبین رشته پزشکی عمومی راساً توسط دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ثبت نام می شوندومی بایست بادردست داشتن اصل شناسنامه ،برگه اعزام به خدمت 1 قطعه عکس به آن دفتر مراجعه نمایند.
•    سازمان وظیفه عمومی ناجامشمولان رابه مراکز آموزشی قیدشده درمجوز صادره ازسوی ستادکل نیرو های مسلح اعزام می نمایدومشمولان بایداکیداً ازمراجعه به سایرمراکز آموزشی نیروهای مسلح خودداری نمایند درغیراینصورت جزو سهمیه عادی نیروهای مسلح منظور ،ومجوز پیام آوری صادره آنها کان لم یکن تلقی می گردد.

نحوه بکارگیری پیام آوران بهداشت
 • افرادی که به عنوان پیام آور بهداشت انتخاب می شوند دریکی ازمراکز آموزشی نظامی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می شودوباهماهنگی معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی به آنها اعلام می گردد،دوره آموزش نظامی راطی می کنند پس ازپایان دوره آموزشی به یگانهای ارشدمستقر درمراکزاستانهاکه درشهرستان سنندج ستادلشکر 22 بیت المقدس می باشد معرفی می گردندستادمذکورنیزمشمولان راطی فرم ماموریت لشکر 22 بیت المقدس به همراه معرفینامه مدیرکل منابع انسانی وپشتیبانی وزارت متبوع جهت ادامه خدمت به دانشگاه علوم پزشکی معرفی می نمایند.
 • مشمولان ازسوی معاونتهای بهداشتی،درمانی غذاودارو باتوجه به رشته تحصیلی ،تعیین محل خدمت می شوند وازطریق مدیریت توسعه سازمان منابع انسانی دانشگاه به واحد محل خدمت موردنظرمعرفی می گردندوگواهی شروع به کارآنهابه لشکر22 بیت المقدس اعلام وهر6 ماه یکبارنیزهم گزارش کارمشمولان ونحوه خدمتی آنهابه صورت انفرادی به لشکرمذکور ارسال خواهدگردید.
 • تبصره :شهرستانهای بانه،سقز،مریوان ومرکزبهداشت سروآباد جهت رفاه حال مشمولان شاغل درآن شبکه هاکلیه امورات اداری را راساً به تیپهای مستقر درآن شهرستانها ارسال می نمایند.
 • مشمولان تابع مقررات دستگاه اجرایی بوده وازنظرساعات خدمت همانند سایرکارکنان سازمان می باشند.
تذکر:
 • کاهش مدت خدمت درمناطق مرزی محروم وبدآب وهوابه پیام آوران بهداشت تعلق نمی گیرد.
 • نقل وانتقال پیام آوران بهداشت توسط مسئولین سازمان بکارگیرنده وباهماهنگی وزارت بهداشت صورت می گیرد.
 • هرگونه تخلفات ویاغیبت پیام آوران به لشکر 22 بیت المقدس اعلام خواهد شد
 • درصورتیکه فردمشمول به هر دلیل غیبت غیرموجه نماییدگزارش مربوطه جهت رسیدگی واعمال اضافه خدمت به لشکرارسال میگردد.وچنانچه غیبت وی بیش از15روزدرزمان صلح وبیش از5روز درزمان جنگ باشد به ازای هرروز غیبت 2 روز اضافه خدمت درزمان صلح و9 روزاضافه درزمان جنگ به عنوان تنبیه برای وی محاسبه خوهدشد.
 • بعنوان مثال چنانچه فردمشمول 15 روزغیبت نمایدبایستی به ازای این مدت جمعاً 45 روز خدمت نماید:
 • 15 روز بعنوان خلاء خدمتی و30 روز اضافه خدمت 
 • شروع اضافه خدمت مشمولان پس ازپایان 20 ماه خدمت قانونی  می باشدوبه ایام اضافه خدمت نیز حقوق تعلق  می گیرد.

حقوق ومزایا پیام آوران بهداشت
 • حقوق ومزایای مشمولان برابرقانون پرداخت حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح وبرابردرجه مکتسبه نظامی خواهدبود.
 • پیام آوران بهداشت درصورت بیتوته درمحل خدمت وانجام خدمت درساعات غیراداری به صورت دهکردشی مستحق دریافت حق الزحمه اضافه کارخواهندبود.
 • پزشکان مشمول قبل ازانجام خدمت دوره ضرورت مجازبه تاسیس مطب نمی باشند،بنابراین حق محرومیت ازمطب به پیام آوران بهداشت که خدمت وظیفه خودراطی می نمایندقابل پرداخت نیست 
 • به هیچ یک ازپیام آوران بهداشت پاداش (عیدی )پایان سال که به کارکنان دولت پرداخت می شودتعلق نمی گیرد .

کمک هزینه مسکن خوراک وپوشاک
 • کمک هزینه خوراک پیام آوران غیربومی که ازامکانات سلف سرویس  سازمان استفاده نمی نمایند،ماهیانه به میزان 795600 ریال می باشند.
* به کارکنان بومی که تردد روزانه دارند وجهی تعلق نمی گیرد
 • کمک هزینه پوشاک پیام آوران (بومی وغیربومی )سالانه به میزان 1632000ریال میباشد.
 • مبالغ فوق هرسال تغییروافزایش می یابد.
 • درصورت عدم وجودمحل اسکان مناسب برای پیام آوران غیربومی هزینه اسکان مطابق باعرف محل که درحال حاضربه مبلغ 660000 هزارریال می باشد به مشمولان پرداخت می گردد.
تذکر: پیام آوران بومی به کسانی اطلاق می گردد که درشهرستان محل سکونت خودودرفاصله کمتراز35 کیلومتربکارگیری می شوند درغیراینصورت غیربومی محسوب شده وبایستی درمحل خدمت بیتوته نمایند.
 
تذکر خیلی مهم: مشمولان جهت دریافت فیش حقوقی دوران آموزشی خودمی بایست 2ماه پس ازشروع بکارگواهی اشتغال به خدمت ازواحدمربوطه دریافت نموده وبه مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه به منظور ارسال به لشکر22 بیت المقدس جهت پرداخت حقوق دوران آموزشی ارائه نمایند.
 
مرخصی ونحوه استفاده ازآن
 • مرخصی استحقاقی پیام آوران بهداشت ماهیانه بمیزان 5/2 روز وسالیانه 30 روز می باشدومدت فوق اززمان شروع به کاردر سازمان بکارگیرنده می باشد.
* میزان مرخصی استحقاقی درمناطق بدآب وهوا45 روزدرسال میباشد.دراستان کردستان شهرستانهای بانه،سقز،مریوان،سروآبادو
بخشهای تابعه آنهاجزومناطق بدآب وهوامی باشند.
 • مرخصی استعلاجی بیش از48 ساعت می بایست به تاییدبهداری یگان ارشدبرسدودرصورت بروز هرگونه حادثه برای فردمشمول که منجر به طول درمان بیش ازیک ماه ،نقص عضویافوت شود حداکثر48 ساعت پس ازوقوع حادثه بایستی گزارش کتبی به یگان ارشدارسال وتایک ماه بعدمدارک لازم جهت بررسی به کمسیون 134 یگان ارشدتوسط فردمشمول ویاسازمان بکار گیرنده ارائه گردد.
 • چنانچه هریک ازحوادث زیرواقع شودفردمشمول بایددراولین فرصت ممکن مراتب رابه سازمان بکارگیرنده اطلاع داده وبرحسب موردمرخصی استحقاقی یا استعلاجی اخذ نماید.
الف – بیماری مانع ازحضور باتاییدبهداری یگان ارشد
ب- ابتلا به حوادث غیرمترقبه مانند حریق ،سیل وزلزله
ج- درتوقیف یاحبس بودن
د- فوت همسر،پدر،مادر، فرزند، برادر ، خواهردرزمانیکه عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد ویابیماری سخت یکی ازآنهادرصورتیکه به مراقبت وی نیاز باشدومراقب دیگری وجود نداشته باشد.

نحوه پرداخت کسور قانونی شامل بیمه عمر وحوادث وبازنشستگی
حق بیمه عمر وحوادث ماهیانه بمیزان 1 درصدوحق بیمه بازنشستگی ماهیانه به میزان 9 درصد وجمعاً 10% کسورات قانونی ازدر یافتی ماهیانه پیام آوران کسر می گردد.
تسویه حساب وپایانکار پیام آوران بهداشت
مشمولان جهت تکمیل فرم درخواست کارت پایان خدمت 6 ماه قبل ازاتمام دوره خدمت می بایست باهمراه داشتن گواهی اشتغال بکارازواحدبکارگیرنده ومدارک زیربه یگان ارشدمراجعه نمایند.
 • اصل گواهی آموزشی رزم مقدماتی 
 • حکم درجه
بعد ازاتمام دوره خدمت واحد محل خدمت بامشمولان تسویه حساب نموده ومدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه فرم تسویه حساب پیام آوران رابه لشکر22 بیت المقدس جهت اعلام پایان خدمت مشمولان ارسال ورونوشت آن رانیزبه دفترمدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال خواهد نمود.
 • درصورت قبولی دردانشگاه یااستخدام درنیروهای مسلح ویامعافیت ازخدمت،مشمولان می بایست باارائه معرفی نامه ازحوزه صادرکننده دفترچه اعزام ،به یگان  ارشد مراجعه ومتعاقب آن جهت تسویه حساب به سازمان بکار گیرنده مراجعه نمایند.
 • جهت اخذ هرگونه گواهی برای ادارات راهنمایی ورانندگی ، ثبت اسناد واملاک وسایر ادارات ،مشمولان می بایست بامعرفینامه واحد بکارگیرنده ویک قطعه عکس نظامی به یگان ارشدمراجعه نمایند.

مشمولین معافیت ماده 3
 • دانش آموختگان رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که حداقل 17 ماه ازخدمت نظام وظیفه رابعدازفراغت ازتحصیل وبامدرک تخصصی انجام داده باشنداز خدمت موضوع این قانون معاف می باشند. این مدت جهت فارغ التحصیلان مقطع کاردانی حداقل یک سال می باشد.مرجع صدورمعافیت دانشگاه محل تحصیل می باشد.
                                                                                                                                  
                                                                                                                     

                         

جملات قصار
افراد و مدیرانشان آنقدر سخت کار می‌کنند تا از انجام درست کارها مطمئن باشند که اصلاً وقت ندارند ببینند که آیا کارهای درست را انجام می‌دهند.
( کاوی، استفان)
آمار بازدید
کاربران آنلاین 3696
امروز 17308
دیروز 25647
ماه جاری 114078
سال جاری 1374948
از ابتدا 17231977
صفحه جاری 12969