اخبار مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات مناقصه عمومی خرید ملزومات اداری

در تاریخ 98/04/03 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص بازگشایی پاکات شرکت کنندگان مناقصه عمومی خرید ملزومات اداری بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

دوشنبه 3 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی مناقصه عمومی تغذیه و امور آشپزخانه

در مورخ 1398/03/04 جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی مناقصه عمومی با موضوع تغذیه و امور آشپزخانه بیمارستانهای رازی و صلاح الدین ایوبی بانه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی با حضور نمایندگان دانشگاه برگزار گردید.

شنبه 4 خرداد 1398

برگزاری جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی کل واحدهای تابعه دانشگاه

در مورخه 1398/02/30 جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی کل واحدهای تابعه دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه برگزار گردید.

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه تغذیه بیمارستان کوثر

در مورخه 1398/02/29 جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه تغذیه بیمارستان کوثر در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه برگزار گردید.

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه حفاظتی - مراقبتی بیمارستانها و مراکز درمانی

جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه حفاظتی - مراقبتی بیمارستانها و مراکز درمانی در تاریه 1398/02/28 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه برگزار گردید.

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

جلسه کمیسیون بازگشایی مناقصه خرید 60 دستگاه کامپیوتر بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز

در مورخه 1398/02/28 جلسه کمیسیون بازگشایی مناقصه خرید 60 دستگاه کامپیوتر بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه برگزار گردید.

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

برگزاری اولین جلسه کمیته تصادفات در سال 1398

در مورخه 1398/02/23 اولین جلسه کمیته تصادفات دانشگاه در سال 1398 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برگزار گردید.

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و تاسیسات بیمارستان قدس سنندج

در مورخه 1398/02/23 جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و تاسیسات بیمارستان قدس سنندج از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برگزار گردید.

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و تاسیسات بیمارستان بو علی مریوان

در مورخه 1398/02/23 جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و تاسیسات بیمارستان بو علی مریوان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برگزار گردید.

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 98/02/19

در مورخه 98/02/19 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه با موضوع بازگشایی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید ملزومات و تجهیزات اداری بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
رسالت

رسالت اصلی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه خدمت رسانی ، برنامه ریزی  ، سازماندهی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتها در کلیه زمینه های،امور قرارداد ها و مناقصات، امور خدماتی ، اجرای عملیات خرید کالاها و خدمات مورد نیاز ،دبیرخانه و بایگانی ، سیستم انبار و اموال،امور رفاهی و ورزشی، حمل و نقل و امور املاک دانشگاه براساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مصوبات ابلاغ شده از سوی ستاد و مراجع ذیصلاح می باشد.

پیوند ها