مدیریت

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

 
آقای هوشنگ سیفی
مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
تماس: 33287104-087- داخلی
 
شرح وظایف

1.تدوین برنامه عملیاتی مدیریت و کنترل و اجرای برنامه های تدوین یافته.

2. انجام معاملات عمده و نظارت بر انجام معاملات متوسط و کوچک توسط واحدهای تابعه دانشگاه.

3. نظارت بر انعقاد قراردادهای منعقده و نظارت بر شرکت های طرف قرارداد.

4. تهیه طرح های مربوط به بهبودی امور خدماتی و تدارکاتی و تعمیراتی و تاسیساتی و رفاهی.

5. سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستیو نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

6. برآورد اعتبارات مورد نیاز و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات ابلاغی.

7. پیش بینی احتیاجات دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها.

8. نظارت بر امور مربوط به تنظیف و حفظ و حراست ساختمانها تاسیسات واحدهای مرکزی دانشگاه.

9. نظارت بر فعالیت امور نقلیه، تلفنخانه،باغبانی و خدماتی واحدهای مرکزی دانشگاه.

10.ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای خدماتی و فعالیتهای اصلی دانشگاه به منظور تسهیل در استفاده از خدمات واحدهای اصلی دانشگاه.

11.تهیه مایحتاج واحدها با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی.

12. انجام خدمات مربوط به تهیه ساختمانهای استیجاری با همکاری واحدهای تابعه.

13.نظارت بر انبار مرکزی دانشگاه و کنترل موجودی انبار واحدهای دانشگاه و بررسی کمبودها و نیازهای واحدهای تابعه.

14.نظارت بر رفاه کارکنان از قبیل مهمانسراها و سایر امورات رفاهی.

15. نظارت بر انجام تعمیرا جزئی و نگهداری ساختمانها و تاسیسات و خودروها و ماشین آلات واحدهای تابعه و اجرای تعمیرات کلی ساختمانی تاسیساتی و ماشین آلات بطور مستقیم و یا با همکاری سازمانهای خارج از دانشگاه.

16.برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، رفاهی ، انبارداری و تعمیر و نگهداری خودروها.

17. شرکت فعال در دوره های کارورزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

18.شرکت در کمیسیون ها و سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.

19.انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

پیوند ها