سایر خدمات

اخبار مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

برگزاری کمیته اظطراری مسکن دانشگاه در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مورخه 1397/08/30

بررسی دستور کار جلسه کمیته اظطراری مسکن دانشگاه

چهارشنبه 30 آبان 1397

برگزاری سومین کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه (کاهش تصدی گری)

برگزاری سومین کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه در تاریخ 97/07/14 در دفتر ریاست دانشگاه

دوشنبه 16 مهر 1397
پیوند ها